Новини

23 Април, 2012

Софтуер на Информационно Обслужване улеснява достъпа на граждани до услуги на общинска администрация

Днес Информационно обслужване АД обяви, че вече над 118 общини използват софтуера за местни данъци и такси (МДТ) към Информационната система на общините "Матеус". Софтуерът е разработен от Информационно обслужване по поръчка на Министерство на финансите (МФ), което го предоставя безвъзмездно на общинските администрации.

„Матеус" създава единен и модерен интерфейс за работа в общинските данъчни служби, като позволява на общинската администрация да улеснят комуникацията с клиентите си и да подобрят качеството на обслужване.

„Матеус" вече дава възможност за извършване на плащания на ПОС терминали в касите на МДТ в общините. По този начин системата реализира политиката на МФ за намаляване на разплащанията в брой, което значително облекчава гражданите и бизнес организациите. Към системата е разработено и Web базирано приложение, което позволява online проверка на задълженията на данъчно задължено лице към съответната община. Услугата работи в реално време и на практика тази услуга може успешно да замести изпращането на хартиени съобщения до данъчно задължените лица.

За общинските администрации „Матеус" позволява лесно администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност. В новата система има изграден единен регистър на данъчно задължените лица и е създадена връзка между физическо лице и собственик на ЕТ, като тя поддържа различни по вид идентификационни номера като ЕГН, ЛНЧ, ЕИК и БУЛСТАТ.

Г-н Александър Колев, изпълнителен директор на Информационно обслужване, отбеляза: "Изграденият от нашите специалисти софтуер е важна стъпка към създаване на достъп до електронни услуги на гражданите в българските общини. „Матеус" е високотехнологична система с най-добри практики за електронно управление и след предстоящото интегриране със служби като ЕСГРАОН, Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, тя ще се превърне във важна част от електронното управление в България."

Според изискванията на МФ през 2012 г. Информационно обслужване предстои да въведе функционалности за:

  • Директен дебит - възможност за заявка на директен дебит към дадена банка и автоматичното плащане на задълженията на лицето, подало това искане
  • Директни услуги през сайтовете на банките - възможност за проверка и online плащане на задължения чрез виртуалните портали на банки
  • Оnline плащания - погасяване на задължения с кредитни и дебитни карти през интернет
  • Подаване на декларации, обработка и връщане на отговор на подателя за статуса на приетия документ
  • Управление на контролно-ревизионната дейност
  • Управление на дейностите по вземанията

 

В бъдеще Информационната система на общините ще разполага и с модул за обмен на информация, който ще поддържа информация за задължения по местни данъци и такси в общините в страната. В него ще има данни за ползвани облекчения в различни общини и възможност за достъп с електронен подпис или eID. Централизацията на информацията ще позволи преглед на задълженията за данъчно задължени лица във всички общини в страната, проверка за неправомерно ползване на облекчения в повече от една общини и събиране на обобщена информация за задълженията и приходите от местни данъци и такси в страната.

Информационна система за местни данъци и такси (ИСМДТ) "Матеус" е базирана на "облачни" технологии, които позволяват хостване както при клиента, така и в дейта център на Информационно обслужване. В момента Информационно обслужване работи по четири договора с общини за предоставяне на „Матеус" в "облака".

За Информационно обслужване АД

Информационно обслужване АД е основана през 1970 г. и днес е една от водещите ИТ компании в България. Информационно обслужване АД предлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция, изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи. Компанията предоставя консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии. Повече информация за Информационно Обслужване на: www.is-bg.net

 

news-picture