Новини

23 Април, 2015

„Информационно обслужване“ ще надгражда информационната система на Държавната комисия по хазарт

„Информационно обслужване" АД стартира изпълнението на проект за надграждане на информационна система на Държавната комисия по хазарта с нови функционалности, модули и услуги, с цел по-ефективна събираемост на такси и други публични вземания. Дружеството е определено за изпълнител на проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет". В резултат на модернизирането на информационната система, ще бъде повишена  бързината и качеството на предлаганите от Комисията електронни административни услуги.

Екипът на компанията стартира работата по проекта през април след подписване на договора между Комисията и Дружеството.

Реализацията на проекта ще надгради настоящата информационна система с нови функционалности, модули и услуги, с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, както и ще надгради и информационно-комуникационната среда на ДКХ, с цел повишаване на надеждността, бързината и качеството на предлаганите електронни административни услуги.

Чрез създаването на нови модули и функционалности на интегрираната информационна среда на ДКХ ще се създадат предпоставки за по-ефективна събираемост на такси и други публични вземания, както и отчитането им и редуцирането на административните ресурси, необходими за осъществяване на контролните правомощия на ДКХ. По този  начин ще се спести време и средства на бизнеса, което ще доведе до повишаване на удовлетвореността му и ще гарантира прозрачност на предоставяните услуги.

С внедряването и въвеждането в експлоатация на информационна система, Държавната комисия по хазарт ще се превърне в отворена към гражданите и бизнеса онлайн администрация.

Дейностите са по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите" по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление",  подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Той се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на стойност 1 милион лева.
news-picture