Процедури

28 Март, 2017 - 11 Април, 2017

Покана за оферти за предоставяне на финансови услуги

Във връзка с постъпили въпроси по процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции на „Информационно обслужване“ АД за следните видове финансови услуги (по отделни обособени позиции):

Обособена позиция 1: Откриване и обслужване на депозитни сметки.

Обособена позиция 2: Откриване и обслужване на разплащателни сметки; касови операции и инкасо услуги.

Обособена позиция 3: Финансиране – банкови гаранции.“,

предоставяме следната информация:

  1. При необходимост от допълнителна информация във връзка с ценообразуването при инкасо, същата ще бъде предоставяна на участника при поискване, тъй като поради естеството си не може да бъде обявена публично на интернет страницата на дружеството.
  2. При изготвяне на поканата е допусната техническа грешка в раздел II на поканата, в таблицата с количествените показатели на Обособена позиция 2, т. 2.1.3. Годишна лихва по стандартна разплащателна сметка в национална валута -  мерната единица следва да бъде % вместо записаната „лева“, съответно формулата следва да бъде (Cmax/Cn)*2.

Прикачени файлове

Pokana Banki 2017.docx