Страница Интерактивно онлайн обучение за работа с ЦАИС ЕОП за стопански субекти

Интерактивно онлайн обучение за работа с ЦАИС ЕОП за стопански субекти

"Информационно обслужване" АД организира онлайн обучения за стопански субекти за работа с Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП).

Директната връзка на живо с лектор предоставя възможност за практическа работа със Системата в дистанционна форма на обучение.

 

Цялостен процес по кандидатстване в Обществена поръчка

Можете да се запознаете в детайли с всички стъпки по подаване на документи за участние в обществени поръчки.

Практическа работа със Системата с достъп до тестова среда чрез работни акаунти

Чрез предоставянето на достъп до тестовата среда на Системата ще имате възможност самостоятелно да преминете през процеса на кандидатстване.

 

Повече за ЦАИС ЕОП

"Информационно обслужване" АД е водещ партньор в Консорциум „ЕОП България“ - изпълнител на проекта за разработване и внедряване на системата за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП.

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ ще замени напълно до сега действащия процес по възлагане на обществени поръчки.

Първият етап на новата система вече стартира през януари 2020 г., а за всички страни в процеса на възлагане на обществени поръчки ще влезе в сила от юни 2020 г.

 

Какво получавате

Онлайн обучение, достъпно от всяка точка

Чрез платформата за онлайн обучение имате възможността да се запознаете с функциите на Системата от удобно за Вас място.

Сертификат за преминато обучение

Всеки един от участниците ще получи електронен сертификат за преминато обучение, издаден от "Информационно обслужване" АД.

Подсигурен достъп за всеки участник

Чрез работните акаунти, които предоставяме, ще имате възможност за практическа работа със Системата, което повишава знанията и увереността.

Програма на обучението

 

Регистрация на участниците в обучението

09:00 - 09:30

Въведение в ЦАИС ЕОП
Модули и етапи, ползватели на системата

09:30 - 09:50

Регистрация в системата
Регистрация като стопански субект в системата с КЕП. Управление на профила на организацията в ЦАИС ЕОП. Създаване на потребители/служители на Доставчика за работа по поръчки

09:50 - 10:40

Подготовка на обществена поръчка от страна на Възложител
Параметри, изисквания за подбор, техническо предложение, ценово предложение, график на поръчката, екип на възложителя, обявления и решения

11:00 - 11:30

Участие в поръчка от страна на стопански субект и подаване на заявление/оферта
Регистър на обществените поръчки. Възможности за участие в поръчка. Искане за разяснение и комуникация с възложителя. Сигурност на информацията. Криптиране и декриптиране. Подаване/оттегляне на заявление/оферта през системата

11:30 - 13:00

Отваряне на подадените заявления/оферти
Съдействие от страна на стопанския субект за отваряне на подадената от него оферта. Декриптиране на подадените от участниците заявления/оферти от страна на председателя на оценителната комисия

14:00 - 14:30

Оценка на подадените заявления/оферти
Комуникация с участниците. Преглед на подадените заявления/оферти. Подаване на нови документи. Допускане до отваряне на ценовите предложения

14:30 - 15:00

Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници
Съдействие от страна на стопанския субект за отваряне на подаденото от него ценово предложение. Декриптиране на подадените от участниците ценови предложения

15:00 - 15:30

Приключване и избор на изпълнител
Решение на възложителя и приключване на работата по поръчката в системата

15:50 - 16:10

Фактури
Изпращане на фактура до възложителя през системата

16:10 - 16:30

Справки, отчети и абонаменти

16:30 - 17:00

Въпроси и дискусия

17:00 - 18:00

 

Запишете се на практическо обучение, организирано от представители на разработчиците на системата

Цена на участник без ДДС 250.00лв.