Новини

29 Март, 2019

Рекордно високи приходи отчете „Информационно обслужване“ за 2018 г.

“Информационно обслужване”АД приключи 2018 г. с приходи в размер на 21,6 млн. лв. Резултатът е рекордно висок за последните 8 години. Ръстът е 6% спрямо планираните приходи и 3% повече в сравнение с предходната 2017 година.

Показателят ефективност на труда (месечни приходи на едно заето лице) през 2018 г. е с 12% по-висок в сравнение с предвидения в бизнес плана и с 13% - в сравнение с 2017 г.

Тези резултати поддържат тенденцията от последните 5 години за устойчиво повишаване на ефективната дейност на дружеството. За периода 2013-2018 г. се отчита тенденция на нарастване на приходите и печалбата на едно заето лице, увеличаване на средната работна заплата и намаление на броя служители. Ефективността на труда бележи ръст от 40%. Средната заплата за периода нараства с 50%, отговаряйки на високата конкурентост на пазара на ИТ специалисти в страната, а броят служители, заети в компанията намалява с 19%.

През изминалата година компанията направи значителни инвестиции, както в технологичното обновяване на инфраструктурата си, така и в повишаване на ключовите компетентности на своите специалисти. Осигурени са модерни технологични решения за повишаване на киберсигурността. За професионалното развитие на служителите са осигурени обучения, участия в семинари, форуми и практики.

Най-голям дял в изграждане профила на услугите, предлагани от „Информационно обслужване“ имат разработването и поддръжката на информационни системи с национално значение. Водещ принос за резултатите през 2018 г. има изпълнението на договори като: участие в разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП); изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Министерство на финансите; наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи; разработване и внедряване на специализирани софтуерни продукти за Агенция Митници и др.

 

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на МВнР, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в т.ч. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК.

news