Страница Новини

Новини

21 Октомври, 2019

„Информационно обслужване“ АД увеличи приходите си с 45 процента спрямо деветмесечието на миналата година

За деветмесечието на 2019 г. „Информационно обслужване“ АД реализира приходи в размер на 21,4 милиона лева. Този резултат надхвърля с 21 % заложеното в Бизнес плана на дружеството, а сравнен с със същия период на предходната година бележи ръст от 45%. Печалбата преди данъци е 2,4 милиона лева и е над два пъти по-висока от същия период през миналата година.

Общата численост на персонала в компанията е еднаква за двата сравними периода. Постигнато е значително повишаване на ефективността на труда.

Отчетеното изменение на показателите за текущия период (ръст на приходи, разходи за дейността и рентабилност), в сравнение с предходната година, се дължи на изпълнението на действащи и на сключени нови договори.

По отношение на сравнимите проекти, до края на третото тримесечие на 2019 г. е реализирано общо увеличение в размер на 12%, от които на приходите от електронни подписи с 14% и на услугите по поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, както и на консултантски услуги с 15%.

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България. Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на ключови информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на Министерство на финансите, в това число Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и системата за електронни обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки; на Министерство на външните работи; на Висшия съдебен съвет; системата за управление на приходите от местни данъци и такси. Дружеството е дългогодишен технологичен партньор на ЦИК.

news