Новини

05 Май, 2020

Първото тримесечие на 2020 приключи с шест на сто по-добре от заложеното в Бизнес плана на "Информационно обслужване"

За първото тримесечие на 2020 г. компанията реализира приходи в размер на 11,6 милиона лева. Ръстът в сравнение със заложеното в Бизнес плана на дружеството е с 6 %, а сравнено  със същия период на предходната година увеличението е със 119%. Печалбата преди данъци е 996 хил. лева, което е над три пъти повече от същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2020 г. общата численост на персонала на “Информационно обслужване” нараства с 14% спрямо същия период на предходната година, което е обусловено от увеличаването на обхвата и обема на дейностите във връзка с новите функции на национален системен интегратор. Това води и до значителното изменение на показателите за текущия отчетен период (ръст на приходи, разходи за дейността и рентабилност), в сравнение с предходна година.

За приходите от сравнимите проекти през 2020 г. се отчита увеличение с 66% спрямо същия период на 2019 г.

news