Страница Новини

Новини

13 Януари, 2021

Позиция на "Информационно обсужване" АД, относно обществена поръчка за доставка на компютърно оборудване

Във връзка с публикации в медиите, относно обявената от „Информационно обслужване“ АД обществена поръчка за доставка на компютърно оборудване, в 11 обособени позиции, чрез открита процедура, с прогнозна стойност 23.073 млн. лв., уточняваме следното:

 

Проведената обществена поръчка за доставка на компютърно оборудване е изцяло за нуждите на държавната администрация, чиито информационни системи и компютърна техника се поддържат от „Информационно обслужване“ АД. В качеството си на Национален системен интегратор компанията е проучила необходимостта от компютърна техника за административните органи, които влизат в обхвата на дейностите по системна интеграция, обобщила е необходимите технически ресурси и е провела обществена поръчка, чрез която се унифицира използваната от институциите компютърна техника и дава възможност за постигане на максимално добри цени и ефективно разходване на публични средства.

„Информационно обслужване“ АД е определена за Национален системен интегратор на държавната администрация с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронно управление (ЗЕУ), обнародван в Държавен вестник брой 94/2019 г. Компанията има отговорност по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи с национално значение.

Важно е да се отбележи, че в обхвата на проведената обществена поръчка не влизат компютърни конфигурации и оборудване за нуждите на „Информационно обслужване“ АД, тъй като процедурата има за цел обезпечаване на нуждите от компютърно оборудване в административните органи, определени в РМС № 727/05.12.2019 г., изм. с РМС  № 358/28.05.2020 г. и РМС № 419/25.06.2020 г. Техническите спецификации са изготвени на база конкретни заявки от административни органи, сред които са Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Агенцията по обществени поръчки, Агенция по вписванията, Национална агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенция „Митници”. Стойността на поръчката е на база прогноза на нуждите от компютърна техника и оборудване за общо 27 административни органи, които са в обхвата на системната интеграция.

Обществената поръчка за доставка на компютърно оборудване  е обявена на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е проведена при спазване на всички нормативни разпоредби. Подписани са договори, съгласно които „Информационно обслужване“ АД има 12-месечен срок за заявяване на необходимото оборудване към доставчиците, които са класирани на 1-о място в различните обособени позиции. Изпълнителите са избрани въз основа на критерия „най-ниска цена“, с цел постигане в максимална степен на обективност и равнопоставеност при провеждане на процедурата и спазване на принципите на публичност, прозрачност и свободна конкуренция.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

 

news