Страница Новини

Новини

05 Април, 2021

Отговори на "Информационно обслужване" АД за сайта "Биволъ", свързани с машинното гласуване

На 30.03.2021 г. сайтът "Биволъ" изпрати въпроси до „Информационно обслужване“ АД във връзка с възможността за машинно гласуване на парламентарните избори. Ръководството на компанията нееднократно и аргументирано е изказвало своята позиция за въвеждането на машинното гласуване. Освен факта, че гласуването с машини по време на пандемия носи здравен риск за гласоподавателите, считаме за важно да припомним, че подобна практика в Европа към днешна дата няма (освен частично в Белгия) и тя се смята за недостатъчно надеждна. От друга страна смятаме, че въвеждането на машинно гласуване, паралелно с гласуването с хартиени бюлетини, е предпоставка за увеличаване на риска от технически грешки при попълване на секционните протоколи и е възможно това да доведе до забавяне на сроковете, заложени в Изборния кодекс.

Публикуваме въпросите на "Биволъ", без редакторска намеса и отговорите на  „Информационно обслужване“ АД.

По какъв начин с одобрението на "Информационно обслужване" "Сиела Норма" АД е започнала сътрудничеството си със "Смартматик"? Използвани ли са политически протекции за връзка с венецуелско-американската компания?

"Информационно обслужване" АД е акционерно търговско дружество и като такова няма никакво отношение към договорните отношения между други частно-правни субекти, вкл. цитираните във Вашия въпрос. Дружеството не може да коментира външни за него търговски взаимоотношения.

Защо според "Информационно обслужване" е нормално цените на машините втора ръка на "Смартматик" за общо 42 млн. лв. с ДДС да надхвърлят потенциалните разходи за производството на новите машини от "Български машини за гласуване" ЕООД? Коя е държавата производител на машините, в кои държави вече са използвани за изборния процес?

"Информационно обслужване" АД не е страна по договора за доставка на машините за гласуване и не може да коментира процедурата за възлагане на обществена поръчка и решенията на възложителя.

През 2020 г. нашата компания извърши пазарно проучване за машини за гласуване сред най-големите световни производители, които биха могли да се справят с обема и сроковете. Видно от този анализ, цената за една машина варира от 1750 до 3000 долара, като тази цена включва самата машина, без доставка, разработка на специализиран софтуер за гласуване и осигуряване на параметризация и логистика по време на изборния процес. Запитвания бяха изпратени към 6 компании, а отговор изпратиха две от тях. Резултатите от това проучване бяха публично оповестени от председателя на Съвета на директорите Михаил Константинов през 2020 г.

 Що се отнася до втората част на въпроса Ви, той би следвало да се отправи към доставчика на машините.

Дали използването на едни машини с един доставчик "Смартматик" и цели две компании участнички в търга от българската страна ("Сиела норма" АД" и "Лекс.бг") е позволило да бъдат доставени част от машините преди самата тръжна процедура по избиране на победител? Защо са използвани същите демо машини за презентация от две различни юридически дружества - "Сиела норма" АД " и "Лекс.бг"?  "Информационно обслужване" и представителите й в ЦИК като експерти по информационни технологии как го коментират?

Не разполагаме с информация за доставката на машините, нито за причините, поради които на презентациите са били представени едни и същи машини за демонстрация.  „Информационно обслужване“ АД не може да коментира действията на комисията, назначена от друг възложител – в случая Централната избирателна комисия, за разглеждане на заявленията и  офертите за участие в състезателната процедура с договаряне, открита с Решение №1911-НС/12.11.2020 г. (обществена поръчка с УИН в РОП: 04312-2020-0001).

В работата на комисията като външен експерт е участвал един служител на „Информационно обслужване“ АД. Той е един от петимата външни експерти, включени в състава на комисията от общо 11 (единадесет) члена, назначена от Възложителя. Той е участвал в работата на комисията в изпълнение на писмен договор, сключен между него и ЦИК на основание чл.51, ал.3 от ППЗОП, при съобразяване с всички изисквания на ЗОП и ППЗОП.

 Каква е позицията на "Информационно обслужване" относно медийните публикации за наличие на нарушения при участие на "Смартматик" във Венецуела, САЩ и Филипините? Защо компания извън Европейския съюз е избрана за партньор, без да отговаря на изискванията на ЕС за безопасност и репутация?

В публичното пространство са налице множество медийни публикации, свързани с изборните технологии и в частност с машинното гласуване по света. Съдейки по тези публикации, изглежда, че на практика няма доставчик на изборни технологии, срещу който във времето да не е имало подозрения и възражения от различни страни.

Напомняме, че ръководството на „Информационно обслужване“ АД нееднократно е заявявало своите резерви към въвеждането на машинно гласуване у нас. Не случайно в Европа машинно гласуване не се прилага, с изключение на някои общини в Белгия, което отговаря на по-малко от 1% от населението на Европа. В Германия това гласуване е забранено с решение на Конституционния съд.

Има ли "Информационно обслужване" финансови или бизнес отношения с юридически или физически лица, политически обвързани с политическите формации НДСВ, ДПС, ГЕРБ, СДС?

"Информационно обслужване" АД е национален системен интегратор и като такъв работи основно с органи на държавната администрация. В качеството си на Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, дружеството има сключени договори за удостоверителни услуги (електронен подпис) с десетки хиляди физически и юридически лица, включително търговци, юридически лица с нестопанска цел и др. Нямаме основание да събираме и не събираме информация относно политическата ангажираност на нашите клиенти и контрагенти и по тази причина не можем да предоставим информация по поставения въпрос.

Какви са съвместните проекти на "Сиела Норма" АД с "Информационно обслужване" ЕАД, сертифицирани ли са машините на "Смартматик" от всички държавни институции? Не ли е конфликт на интереси одобряването от страна на експертите на "Информационно обслужване" към ЦИК и МС на машините, на компанията доставчик, която е бизнес партньор?

„Информационно обслужване“ АД няма съвместни проекти със „Сиела Норма“ АД. Компанията има търговски отношения със "Сиела Норма" АД по договори за използване и достъп до правно-информационните системи „Сиела“ за нуждите на „Информационно обслужване“ АД и на наши клиенти. Също така, „Сиела Норма“ АД е закупило от „Информационно обслужване“ смарткарти и електронни подписи.

„Информационно обслужване“ АД (в качеството си на възложител по ЗОП) има сключен договор със "Сиела Норма" АД, след провеждане на обществена поръчка, за изпълнение на дейности, свързани със системната интеграция на Националната агенция по приходите.

Не считаме, че с участието на един служител на „Информационно обслужване“ АД като външен експерт в 11-членна  комисията, назначена от Централната избирателна комисия, като Възложител за разглеждане и оценка на офертите, подадени в състезателната процедура с договаряне, открита с Решение №1911-НС/12.11.2020 г., е възникнал конфликт на интереси.

По въпроса за сертифицирането на машините от всички държавни институции следва да се обърнете към държавните органи, на които е възложена тази дейност в Изборния кодекс, а именно Държавната агенция "Електронно управление", Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

news