Страница Новини

Новини

15 Юни, 2022

Позиция на „Информационно обслужване“ АД относно твърдения на народния представител от БСП за България г-н Благовест Кирилов

Категорично възразяваме срещу твърденията на народния представител от БСП за България г-н Благовест Кирилов, отнасящи се до „Информационно обслужване“ АД, изложени в публикация във Фейсбук на 14.06.2022 г., достъпна на https://m.facebook.com/326636544072504/posts/5026144407455004/, че: „моделът на работа на „Информационно обслужване“АД представлява по същество задължително „инхаус“ възлагане с пълна липса на контрол от страна на държавата и с нейно нарочно решение“.

На основание § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) (обн. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.), определящи правомощия на „Информационно обслужване“ АД като национален системен интегратор при възлагане на дейностите по чл.7с от ЗЕУ и във връзка с § 45, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към същия закон, дружеството сключва договори за системна интеграция с администрациите, определени с Решение №  727 на Министерския съвет от 2019 г., с последващи изменения и допълнения. В случая не е приложимо изключението по чл.14, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – т.нар. „инхаус“ възлагане и договорите за системна интеграция не се сключват на това основание. При сключването на договори за системна интеграция администрациите и „Информационно обслужване“ АД спазват стриктно ЗОП, ЗЕУ, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, одобрени с Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г. Към 15.06.2022 г. в обхвата на системната интеграция по чл.7с от ЗЕУ са включени 19 административни органи, които съставляват около 3 % от общия брой административни органи в Република България. При съобразяване на изложените обстоятелства категорично възразяваме срещу твърдението на г-н Кирилов за „постигнат централизиран и пълен контрол над паричните потоци на ИТ пазара“ от „Информационно обслужване“ АД.

При изпълнение на функциите си на системен интегратор по чл.7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при възлагане на дейности по системна интеграция на трети лица „Информационно обслужване“ АД действа като публичен възложител по Закона за обществените поръчки при стриктно спазване на действащото законодателство. Всички документи по обществените поръчки, обявени от дружеството са публично достъпни в управляваната от АОП информационна система ЦАИС ЕОП, на: https://app.eop.bg/today (за поръчките, обявени след 13.06.2020 г.) и на Профила на купувача на официалната интернет страница на дружеството и в Регистъра на обществените поръчки на  https://www.aop.bg/ (за поръчките, обявени до 13.06.2020 г. включително). Техническите спецификации за обществените поръчки се съставят след детайлен анализ на нуждите и изискванията, заявени от администрациите, включени в обхвата на системната интеграция, с цел постигане на максимална ефективност и ефикасност при разходване на бюджетни средства и постигане на стабилност и сигурност при изпълнение на законовите бизнес процеси в администрациите. При изготвяне на техническите спецификации и при определяне на бюджета на обществените поръчки задължително се проучват актуалните продуктови листи на минимум три водещи световни производители с цел избягване на изисквания, които биха могли да се разглеждат като ограничителни и постигане на нива на отстъпки, които са недостижими при обществените поръчки, провеждани от административните органи поотделно. В допълнение към проучването компанията изпраща техническите спецификации до представляващите в България световни производители, с цел избягване на явни или скрити възможности за ограничаване на конкуренцията и получаване на бюджетни цени. Ключово в този момент, е че компанията комуникира директно със световните производители, а не с техни представители-търговци. Тези проучвания гарантират пълна прозрачност и равни пазарни възможности за всички потенциални участници, независимо дали са регистрирани в България или в чужбина.

От обявените от компанията до момента 327 бр. обществени поръчки 99 % са с критерий за възлагане „най-ниска“ цена, като единственото изискване към участниците е да притежават оторизация от производителя на съответния хардуер и/или стандартен софтуер. По отношение на предмета на обществените поръчки при доставка на хардуер задължително изискване е доставените продукти да са нови, неупотребявани, в текущата производствена листа на производителя и отговарящи на българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост. В резултат на този подход при обявяването на обществени поръчки за доставка на хардуер и стандартен софтуер през 2021 г. постигнахме осигуряване на оптимални компютърни конфигурации в администрацията на най-добри еднакви цени за всички, като 8,7 млн. лв. е реализираната икономия за административните органи (спрямо планираните разходи от бюджета за същата техника), а само за един административен орган е реализирана икономия от над 1,9 млн. лв. (45% спрямо определената от него прогнозна стойност) за 2200 раб. станции.

 Не отговаря на истината твърдението за „пълна липса на контрол“ по отношение на работата на „Информационно обслужване“ АД. Като търговско дружество „Информационно обслужване“ АД подлежи на контрол от всички държавни контролни органи (НАП, НОИ, ГИТ), като публично предприятие – на контрол по Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, по Закона за вътрешния одит в публичния сектор, по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, по Закона за държавната финансова инспекция и по Закона за Сметната палата, а като възложител по ЗОП – и от АОП (последното Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП е издадено от АОП по ИН 20220510-5948-0021 и касае проекти на документи за обществена поръчка за доставка на техника, като становището е без забележки). Не на последно място решенията по обявените от дружеството обществени поръчки подлежат на обжалване пред КЗК по ЗОП.

До момента от издадените над 650 решения по откритите обществени поръчки са обжалвани 2, като и в двата случая производството пред КЗК е прекратено (в единия случай – поради прекратяване на процедурата при констатирана вътрешна за компанията грешка, а в другия – поради оттегляне на жалбата). Няма постъпили сигнали относно обявените от нас обществени поръчки и приетите решения във връзка с тях.

Действията ни като възложител на коментираната  от г-н Кирилов обществена поръчка с уникален номер 05948-2022-0005 (включително решенията за откриване, за изменение, за прекратяване по Обособена позиция 4 и за избор на изпълнител по всяка от останалите обособени позиции) не са обжалвани по ЗОП и са влезли в сила. Обществената поръчка е обявена на 28.01.2022 г., решение за одобряване на изменение е публикувано на 16.02.2022 г., а решенията за определяне на изпълнител по обособени позиции 1, 2, 3, 5 и 6 и за прекратяване по обособена позиция 4 са публикувани на 25.03.2022г.  и са влезли в сила на 05.04.2022 г., след което по обособени позиции 1, 2, 3, 5 и 6 са сключени договори за обществена поръчка, които са в процес на изпълнение. Буди недоумение проявяването на интерес към тази открита процедура за възлагане на обществена поръчка близо пет месеца след откриването и два месеца след сключването на договори за обществена поръчка, както и твърденията на г-н Кирилов за констатирани пороци в техническите спецификации.

 По отношение на твърденията за съставяне на техническите спецификации по „неясни критерии“ представяме на вашето внимание сравнителни таблици, касаещи изискванията, съдържащи се в Техническите спецификации по Обособени позиции 2 и 3, от която е видно, че преносимите компютърни конфигурации, предлагани от трима световни производители, съответстват на изискванията ни.

                                          Таблица 1

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕНОСИМА БИЗНЕС КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ 15 ИНЧА“

Параметър / елемент

Описание / минимални изисквания

Lenovo

Dell

HP

ThinkPad E15 Gen 1

Latitude 3510

HP ProBook 450 G8

1

Дисплей

Размер на диагонала: минимум 15,5 инча - максимум 15,6 инча;
Съотношение: 16:9;
Резолюция: минимум 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост: мин. ±80 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: мин. ±80 градуса;
Статично контрастно съотношение: минимум 500:1;
Яркост: минимум 220 cd/m2;

Размер на диагонала: 15,6 инча;

Съотношение: 16:9;
Резолюция: 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост:  ±85 градуса или 170 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: ±85 градуса или 170 градуса;
Статично контрастно съотношение: 700:1;

Яркост: 250 cd/m2;

Размер на диагонала: 15,6 инча;

Съотношение: 16:9;
Резолюция: 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост:  ±80 градуса;
ю

Вертикален ъгъл на видимост: ±80 градуса;

Статично контрастно съотношение: 700:1;

Яркост: 220 cd/m2;

Размер на диагонала: 15,6 инча;

Съотношение: 16:9;
Резолюция: 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD IPS;
Хоризонтален ъгъл на видимост: ±85 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: ±85 градуса;

Статично контрастно съотношение: 600:1;Яркост: 250 cd/m2;

2

Процесор


Тип: Мобилен;
Минимум 4 ядра;
Минимум 8 нишки;
Минимум 1.6GHz базова работна честота;
Минимум 4.2GHz максимална работна честота;
Минимум 4GT/s скорост на шината;
Минимум 6MB кеш;
Максимално 15W средна топлинна мощност (TPD), при базова работна честота;
14nm максимална литография;

Intel Core i5-10210U
Тип: Мобилен;
4 ядра;
8 нишки;
1.6GHz базова работна честота;
4.2GHz максимална работна честота;

4GT/s скорост на шината;

6MB кеш;
15W средна топлинна мощност (TPD), при базова работна честота;

14nm литография;

Intel Core i5-10210U
Тип: Мобилен;
4 ядра;
8 нишки;
1.6GHz базова работна честота;
4.2GHz максимална работна честота;

4GT/s скорост на шината;

6MB кеш;
15W средна топлинна мощност (TPD), при базова работна честота;

14nm литография;

Intel Core i5-1135G7
Тип: Мобилен;
4 ядра;
8 нишки;
2.4GHz базова работна честота;
4.2GHz максимална работна честота;

4GT/s скорост на шината;

8MB кеш;
15W средна топлинна мощност (TPD);
10nm литография;

3

Памет

Тип: DDR4;
Капацитет: минимум 16GB;
Работна честота: минимум 2666MHz;

Тип: DDR4;
Капацитет: 16GB;
Работна честота: 2666MHz;

Тип: DDR4;
Капацитет: 16GB;
Работна честота: 2667MHz;

Тип: DDR4;
Капацитет: 16GB;
Работна честота: 3200MHz

4

Графична подсистема

 

Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: минимум 4096 x 2304 60Hz;
Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: минимум 3, включително вградения в капака на преносимия компютър;

 Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors

Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: 4096 x 2304 60Hz;
Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: 3, включително вградения в капака на преносимия компютър;

 Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: 4096 x 2304 60Hz;
Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: 3, включително вградения в капака на преносимия компютър;

Intel Iris Xe Graphics eligible
Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: 4096 x 2304 60Hz;
Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: 4, включително вградения в капака на преносимия компютър;

5

Дискова памет

Тип: SSD;
Капацитет: минимум 256GB;
Интерфейс: PCIe  Gen3.0, NVMe;

Тип: SSD;
Капацитет: 256GB;
Интерфейс: PCIe  Gen3.0, NVMe;

Тип: SSD;
Капацитет: 256GB;
Интерфейс: PCIe  Gen3.0, NVMe;

Тип: SSD;
Капацитет: 256GB;
Интерфейс: PCIe  Gen3.0, NVMe;

6

Сигурност

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в работната зона за поставяне на дланите или в бутона за включване;

Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip;
TCG или CC EAL или FIPS 140-2 сертификация;
Заключващ слот за сигурност от тип Kensington или друг тип еквивалентен Wedge-shaped или Standard Security lock slot;

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в вграден в работната зона за поставяне на дланите;

Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip;
TCG сертификация;

Заключващ слот за сигурност от тип Kensington;

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в вграден в бутона за включване;

 

Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip;  сертификация;

Заключващ слот за сигурност от тип Wedge-shaped;

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в вграден в работната зона за поставяне на дланите;
Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip; CC EAL и FIPS 140-2 сертификация;
Заключващ слот за сигурност от тип Security Lock Slot;

7

Видео камера

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: минимум HD720p;

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: HD720p;

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: HD720p;

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: HD720p;

8

Микрофон

Тип: Вграден в корпуса;
Технология: Dual-array;

Тип: Вграден в корпуса;
Технология: Dual-array;

Тип: Вграден в корпуса;
Технология: Dual-array;

Тип: Вграден в корпуса;
Технология: Dual-array;

9

Аудио

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

10

Комуникации

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.0 или по-висока;

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.2;

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.1;

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.0;

11

Стандарти

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR® или еквивалентни;

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR®

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR®

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR®

12

Захранване

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: минимално 65W;

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: 65W;

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: 65W;

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: 65W;

13

Батерия

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: минимум 40Wh;

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: 45Wh;

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: 40Wh;

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: 45Wh;

14

Клавиатура

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

15

Мишка

Тип 1: Touch-pad или track point вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

Тип 1: Touch-pad вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

Тип 1: Touch-pad вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

Тип 1: Clickpad вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

16

Интерфейси и портове

USB 3.1 Type-C или по-висока версия: минимум 1 брой;
USB 3.1 Type-A или по-висока версия: минимум 2 броя;
USB 2.0 Type-A или по висока версия: минимум 1 брой;
Захранващ порт: минимум 1 брой;
Аудио изход/вход: минимум 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;
Видео изход: минимум 1 брой HDMI цифров видео изход и/или 1 брой друг тип цифров изход;
Ethernet порт: минимум 1 брой RJ-45;

USB 3.1 Type-C -1 брой;

USB 3.1 Gen 1 Type-A - 2 броя;

USB 2.0 Type-A - 1 брой;

Захранващ порт: 1 брой;

Аудио изход/вход: 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;

Видео изход: 1 брой HDMI 1.4 port;


Ethernet порт: 1 брой RJ-45;

USB 3.2 Gen 1 Type-C -1 брой;

USB 3.2 Gen 1 Type-A - 2 броя;

USB 2.0 Type-A - 1 брой;

Захранващ порт: 1 брой;

Аудио изход/вход: 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;

Видео изход: 1 брой HDMI 1.4 port;


Ethernet порт:  1 брой RJ-45;

USB 3.1 Type-C: 1 брой;

USB 3.2 Gen 1 Type-A: 2 броя;

USB 3.2 Gen 1 Type-A: 1 броя;

Захранващ порт: 1 брой;

Аудио изход/вход: 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;

Видео изход: 1 брой HDMI 1.4 port;


Ethernet порт: 1 брой RJ-45;

17

Тегло

Максимално 2,02 кг.;

1,9 кг.;

1,79 кг.;

1,74 кг.;

18

Аксесоари

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

19

Кабели

Вид: преносимите компютри да бъдат снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

Вид: преносимите компютри са снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

Вид: преносимите компютри са снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

Вид: преносимите компютри са снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

20

Операцион-на система

Вид: MS Windows 10 Professional или по-висока версия, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

 

Необходимо е производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;
• Възможност за интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;

• Възможност за автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

Вид: Windows 10 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

Производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;

• Интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
•Автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

Вид: Windows 10 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

Производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;

• Интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
•Автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

Вид: Windows 10 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

Производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;

• Интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
•Автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

 

• Възможност за интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);
• Възможност за отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

• Интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);

•Отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

• Интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);

•Отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

• Интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);

•Отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

21

Гаранция

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията;

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията;

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията;

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията

 

Таблица 2

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „ПРЕНОСИМА БИЗНЕС КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ 14 ИНЧА“

Параметър / елемент

Описание / минимални изисквания

Lenovo

Dell

HP

ThinkPad E14 Gen 2

Latitude 5420

HP ProBook 440 G8

1

Дисплей

Размер на диагонала: минимум 14 инча;
Съотношение: 16:9;
Резолюция: минимум 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост: мин. ±80 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: мин. ±80 градуса;
Статично контрастно съотношение: минимум 500:1;
Яркост: минимум 220 cd/m2;

Размер на диагонала: 14 инча;
Съотношение: 16:9;
Резолюция: 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост:  ±85 градуса или 170 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: ±85 градуса или 170 градуса;
Статично контрастно съотношение: 800:1;
Яркост: 250 cd/m2;

Размер на диагонала: 14 инча;
Съотношение: 16:9;
Резолюция: 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост:  ±80 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: ±80 градуса;
Статично контрастно съотношение: 600:1;

Яркост: 250 cd/m2;

Размер на диагонала: 14 инча;
Съотношение: 16:9;
Резолюция: 1920/1080 Full HD;
Подсветка: LED;
Технология на панела: матов, LCD;
Хоризонтален ъгъл на видимост: ±85 градуса;
Вертикален ъгъл на видимост: ±85 градуса;
Статично контрастно съотношение: 600:1;

Яркост: 250 cd/m2;

2

Процесор


Тип: Мобилен;
Минимум 4 ядра;
Минимум 8 нишки;
Минимум 1.6GHz базова работна честота;
Минимум 4.2GHz максимална работна честота;
Минимум 4GT/s скорост на шината;
Минимум 6MB кеш;
Максимално 28W средна топлинна мощност (TPD), при базова работна честота;
10nm максимална литография;

Intel Core i5-1135G7
Тип: Мобилен;
4 ядра;
8 нишки;
2.4GHz базова работна честота;
4.2GHz максимална работна честота;

4GT/s скорост на шината;

8MB кеш;
15W средна топлинна мощност (TPD);

10nm литография;

Intel Core i5-1135G7
Тип: Мобилен;
4 ядра;
8 нишки;
2.4GHz базова работна честота;
4.2GHz максимална работна честота;

4GT/s скорост на шината;

8MB кеш;
15W средна топлинна мощност (TPD);

10nm литография;

Intel Core i5-1135G7
Тип: Мобилен;
4 ядра;
8 нишки;
2.4GHz базова работна честота;
4.2GHz максимална работна честота;

4GT/s скорост на шината;

8MB кеш;
15W средна топлинна мощност (TPD);

10nm литография;

3

Памет

Тип: DDR4;
Капацитет: минимум 16GB;
Работна честота: минимум 2666MHz;

Тип: DDR4;
Капацитет: 16GB;
Работна честота: 2666MHz;

Тип: DDR4;
Капацитет: 16GB;
Работна честота: 3200MHz;

Тип: DDR4;
Капацитет: 16GB;
Работна честота: 3200MHz

4

Графична подсистема

 Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: минимум 7680 x 4320 60Hz;

Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: минимум 3, включително вградения в капака на преносимия компютър;

Intel Iris Xe Graphics eligible

Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: 7680 x 4320 60Hz;

Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: 4, включително вградения в капака на преносимия компютър;

Intel Iris Xe Graphics eligible

Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: 7680 x 4320 60Hz;

Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: 4, включително вградения в капака на преносимия компютър;

Intel Iris Xe Graphics eligible

Тип: Интегрирана в процесора;
Поддържана резолюция: 7680 x 4320 60Hz;

Памет: използване на споделена стандартна памет;
Брой поддържани дисплеи: 4, включително вградения в капака на преносимия компютър;

5

Дискова памет

Тип: SSD;
Капацитет: минимум 256GB;
Интерфейс: PCIe, NVMe;

Тип: SSD;
Капацитет: 256GB;
Интерфейс: PCIe, NVMe;

Тип: SSD;
Капацитет: 256GB;
Интерфейс: PCIe, NVMe;

Тип: SSD;
Капацитет: 256GB;
Интерфейс: PCIe, NVMe;

6

Сигурност

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в работната зона за поставяне на дланите или в бутона за включване;
Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip;
TCG или CC EAL или FIPS 140-2 сертификация;
Заключващ слот за сигурност от тип Kensington или друг тип еквивалентен Wedge-shaped или Standard Security lock slot;

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в вграден в в бутона за включване;

Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip;
TCG сертификация;

Заключващ слот за сигурност от тип Kensington;

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в вграден в бутона за включване;

Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip; FIPS 140-2, TCG сертификация;

Заключващ слот за сигурност от тип Wedge-shaped;

Биометричен четец: за пръстови отпечатъци, вграден в вграден в работната зона за поставяне на дланите;
Интегриран на основната платка Hardware Discrete Trusted Platform Module 2.0 chip;
CC EAL и FIPS 140-2 сертификация;

Заключващ слот за сигурност от тип Security Lock Slot;

7

Видео камера

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: минимум HD720p;

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: HD720p;

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: HD720p;

Тип: Вградена в корпуса;
Резолюция: HD720p;

8

Микрофон

Тип: Вграден в корпуса;

Тип: Вграден в корпуса;

Тип: Вграден в корпуса;

Тип: Вграден в корпуса;

9

Аудио

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

Тип: Интегриран аудио контролер;
Високоговорители: Вградени;
Брой звукови канали: Стерео;

10

Комуникации

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.0 или по-висока;

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.2;

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.1;

Ethernet: Интегриран Gigabit Ethernet контролер;
Wi-Fi контролер: Интегриран 802.11 b/g/n/ac/ax;
Bluetooth контролер: Интегриран, v.5.0;

11

Стандарти

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR® или еквивалентни;

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR®

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR®

RoHS, TCO, CE марки, ENERGY STAR®

12

Захранване

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: минимално 65W;

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: 65W;

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: 65W;

Тип: адаптер;
Работно напрежение: Съобразено с БДС - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%
Мощност: 65W;

13

Батерия

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: минимум 40Wh;

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: 45Wh;

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: 42Wh;

Тип: вградена в корпуса;
Капацитет: 45Wh;

14

Клавиатура

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

Тип: вградена в корпуса:
Символна подредба: трайно гравирана подредба на Английска и Българска (БДС);
Подсветка: налична;

15

Мишка

Тип 1: Touch-pad или track point вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

Тип 1: Touch-pad вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

Тип 1: Clickpad вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

Тип 1: Clickpad вграден в корпуса;
Тип 2: Безжична, двубутонна, Оптична със скрол с логото на производителя на лаптопа;

16

Интерфейси и портове

USB 3.2 Type-C или Thunderbolt 4: минимум 1 брой;
USB 3.2 Type-A или по-висока версия: минимум 1 брой;
USB 2.0 Type-A или по висока версия: минимум 1 брой;
Аудио изход/вход: минимум 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;
Видео изход: минимум 1 брой HDMI цифров видео изход и/или 1 брой друг тип цифров изход;
Ethernet порт: минимум 1 брой RJ-45;

Thunderbolt 4 -1 брой;

USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 брой;

USB 2.0 Type-A - 1 брой;

 

Аудио изход/вход: 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;
Видео изход: 1 брой HDMI 1.4 port;


Ethernet порт: 1 брой RJ-45;

Thunderbolt 4 port Type-C - 2 броя;

USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 брой;

USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 брой;

Аудио изход/вход: 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки /микрофон;
Видео изход: 1 брой HDMI 1.4 port;

Ethernet порт: 1 брой RJ-45;

SuperSpeed USB 3.1 Type-C: 1 брой;

USB 3.2 Gen 1 Type-A: 2 броя;

USB 3.2 Gen 1 Type-A: 1 броя;

Аудио изход/вход: 1 брой 3,5 mm стерео жак за слушалки/микрофон;
Видео изход: 1 брой HDMI 1.4b port;

Ethernet порт: 1 брой RJ-45;

17

Тегло

Максимално 1,77 кг.;

1,64 кг.;

1,37 кг.;

1,38 кг.;

18

Аксесоари

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

Аксесоар 1: раница от производителя, съответстваща на размера на преносимия компютър с логото на производителя;

19

Кабели

Вид: преносимите компютри да бъдат снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

Вид: преносимите компютри са снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

Вид: преносимите компютри са снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

Вид: преносимите компютри са снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти.

20

Операционна система

Вид: MS Windows 10 Professional или по-висока версия, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

 

 

 


Необходимо е производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;
• Възможност за интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
• Възможност за автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

Вид: Windows 10 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

Производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;
• Интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
•Автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

Вид: Windows 10 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

Производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;
• Интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
•Автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

Вид: Windows 10 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 64-bit, English, ОЕМ, операционна система (ОС), предварително инсталирана с лиценз, позволяващ преинсталирането и/или надграждането или понижаването й.

Производителят на компютърната конфигурация да поддържа следните функционалности, чрез посочената по-горе ОС:
• Разработен пакет от драйвери за MS System Center Configuration Manager (MS SCCM), предназначен за централизирано внедряване на ОС;
• Интеграция с MS System Center Configuration Manager (MS SCCM) на унифицирания инсталатор за инструментите на производителя;
•Автоматизирана актуализация на системния BIOS, драйверите и фърмуеъра на компютърната конфигурация;

 

• Възможност за интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);
• Възможност за отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

• Интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);
•Отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

• Интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);
•Отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

• Интеграция на инсталирането на драйверите на компютърната конфигурация с MS Windows Server Update Services (MS WSUS);
•Отдалечено наблюдение на хардуерните параметри на компютърната конфигурация, чрез използване на Windows Management Instrumentation (WMI) класове;
• Централизирана конфигурация на параметрите на системния BIOS;

21

Гаранция

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията;

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията;

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията

Период: 36 месеца за всеки компонент от конфигурацията;

 

Офертите са отваряни по обратен ред – отваряни и разглеждани са първо ценовите предложения, получени са оферти от пет фирми, като предложените цени са в диапазон 149 лв., което потвърждава наличието на силна конкуренция между участниците. Класирането е извършено по критерий за възлагане „най-ниска“ цена по всички обособени позиции, като на първо място са класирани участниците, предложили най-ниската цена. По отношение на единичните цени на техниката, постигнати по обществената поръчка, следва да се отбележи, че същите са над 15% по-ниски от цените от най-ниските цени, постигнати по обществени поръчки, обявени от Централното звено за обществени поръчки към Министерство на финансите. Двете обществени поръчки са проведени по едно и също време. Участниците и като производител и като кандидата се покриват почти на 100%. При сравнение с цените, постигнати при обществена поръчка, обявена от Министерство на финансите (на https://app.eop.bg/today/171908) се установява, че най - високата цена в горецитирана процедура на „Информационно обслужване“ АД е по-ниска с близо с 5% от най-ниската цена в процедурата на Министерство на финансите.

Постигнатите в обществена поръчка с уникален номер 05948-2022-0005 единични цени и сключените договори ни дават възможност да предложим на администрациите качествена и надеждна техника на максимално ниска цена, която да осигури на държавните служители максимално дълъг период на ползване при осигурена гаранционна поддръжка, както и възможности за осигуряване на извънгаранционна поддръжка след изтичане на гаранционния срок. През второто тримесечие Министерство на вътрешните работи сключи договор с Информационно обслужване АД след направен анализ на предложенията от специализираната дирекция в министерството и предложението на компанията. Договорът е за доставка на 5 900 бр. компютърни конфигурации, като в следствие на ниската предложена цена от компанията, МВР ще реализира икономия в размер на 2 427 600 лв. (23% спрямо прогнозната цена, определена от специализираната дирекция).

„Информационно обслужване“ АД изпълнява функциите на системен интегратор, възложени със ЗЕУ и стратегическите решения на правителството при пълна публичност и прозрачност, като целим да защитим на първо място публичния интерес и да осигурим най-високо качество при най-добри ценови условия и гарантирано спазване на международните стандарти за сигурност на предоставените услуги. Категорично възразяваме срещу горецитираната публикация и срещу всякакви други действия, които уронват търговската репутация и целят игнорирането ни от този процес.

news