Страница Новини

Новини

22 Февруари, 2023

„Информационно обслужване“ внедри SAP платформа за финансово управление в Министерски съвет и областните управи

За по-малко от 5 месеца Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ успя да внедри Интегрирана финансово-информационна система (ИФИС) в Министерски съвет. Проектът обхваща 40 ведомства, сред които Администрацията на Министерски съвет, 28-те областни администрации и второстепенните разпоредители с бюджет. Системата ползва основните модулни компоненти на SAP (Бюджет, Финансово счетоводство, Дълготрайни активи и Материално стопанство), които са специално адаптирани с допълнителни технологични и функционални настройки, съгласно изискванията на възложителя.

„Благодарение на максималната ангажираност, отговорност и строга организация от страна на служителите в администрацията на Министерски съвет и областните управители, успяхме в изключително кратки срокове да внедрим толкова сложна система“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов. По думите му внедряването на SAP модулите започна през юли 2022 г., а през октомври 2022 г. стартира поетапното реално използване на системата. В момента всички ведомства от системата на Министерски съвет работят изцяло с ИФИС. Според Филипов благодарение на уменията, нагласите и желанието на държавните служители от МС и областните управители, работните процеси във финансово-счетоводната дейност вече са унифицирани.

Всички дейности по внедряването са извършени изцяло онлайн, включително срещи за изясняване на изискванията и обученията на служителите за работа със системата. Експерти на „Информационно обслужване“ са на разположение за консултации и помощ на потребителите.

Интегрираната финансово-информационна система, базирана на SAP, предоставя възможност за ускорени, автоматизирани и модерни принципи на обработка на данните във финансово-стопанската и бюджетна дейност в Министерски съвет. Чрез нея се постига ефективно управление на финансовите ресурси, повишаване на фискалната прозрачност, засилване на финансовата дисциплина, както и високо квалифициране на човешкия ресурс. ИФИС позволява осъществяването на контрол върху операциите и документооборота, подобряване на отчетността в системата, генериране на справки и отчети в реално време, автоматична консолидация на отчетите, оборотните ведомости и др. Тя подобрява точността, навременността и стабилността на анализа на данните при разходване на средства на всички ведомства, които я използват и е от изключителна полезна и удобна за държавните администрации.

Подобни адаптирани версии на SAP, разработени и администрирани от „Информационно обслужване“, работят успешно в някои общини на Република България, в Министерство на финансите, всички второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на финансите, дирекция „Национален фонд“ в качеството й на сертифициращ орган и всички изпълнителни агенции към сертифициращия орган. SAP работи успешно и във всички управляващи органи и междинни звена на оперативните програми по Структурните и Кохезионния фонд, както и в третостепенни разпоредители с бюджет към Национална агенция по приходите и Агенция Митници.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news