Страница Продукти

Продукти

Готови решения за бизнеса и администрацията

Е-община

Счетоводство 

 • Финансово счетоводна дейност (ФСД) – решението дигитализира и автоматизира счетоводната дейност на бюджетни предприятия, включително отчитане на дълготрайни активи, отчитане на стоково-материални ценности, отчитане на паричните средства и разчетите, отчитане на приходите и разходите по единната бюджетна класификация, отчитане изпълнението на плана по прихода и разхода на бюджета, отчитане на ДДС и др.. Предлагат се следните допълващи модули: 
 • Платежни документи  
 • Оборотна ведомост 

Управление на човешките ресурси, чрез следните модули: 

 • Труд и работна заплата  
 • Личен състав  
 • Граждански договори 

Уеб услуги Мелия – решението включва следните възможности: 

 • Infrastructure as a Service (IaaS) - общини архив – услугата дигитализира и автоматизира архивирането на БД с критично значение и въздействие в защитена инфраструктура на ИО. 
 • Административни справки, извършвани от звената МДТ – услугата предоставя възможност за обмен на информация между община и специално оторизирани заявители от други звена в общината и външни институции и организации. Достъпът на всички потребители се осъществява по криптиран защитен канал чрез електронен подпис. Може да се вгражда в съществуваща уеб страница на общината, както и да работи самостоятелно на различен адрес от адреса на уеб сайта на общината, включително във външна за общината инфраструктура. 
 • Общинска собственост, наеми и тротоарно право – услугата е интегрирана със системата за Местни данъци и такси (Модул МДТ към ИСО - Матеус) и дигитализира процесите в три направления: 
  • Управление на наеми - предоставя възможност за централизирано съхранение на информацията  за обслужване отдадените под наем обекти. Дава възможност за завеждане на всички обекти, които се отдават под наем, за регистрация на всички договори и анекси за отдаване под наем на съответния обект, въвеждане на хронология на задълженията на съответния обект/наемател (размер на основен наем във времето на отдаване, допълнителни плащания като такса смет и консумативи за времето на отдаване), автоматично генериране на фактури и проследяване на плащанията.   
  • Общинска собственост - специализиран модул за издаване на актове за общинска собственост. Дава възможност за въвеждане на цялата необходима информация по изработката и отпечатването на Акт за общинска собственост (частна или публична), съобразен с нормативните изисквания. Генерира редица специфични справки, между които Главен регистър за частна общинска собственост и Главен регистър за публична общинска собственост. Осигурява всички функционалности, свързани с управление на общинска собственост – актуване, преактуване, деактуване и разпоредителни действия и учредени или възникнали ограничени вещни права върху имоти и управление на договори за наем на общински имоти и други дейности приравнени към тях.  
  • Тротоарно право - обезпечава процесите, свързани със заявяване извършване на дейността, начисляването на такси за Тротоарно право за обекти, такси за сергии и при наличие и необходимост – такси, включително такси за битови отпадъци, съгласно наредбата по чл.9 от ЗМДТ. 
 • Финансово административна система (ФАС) – решението е изградено върху Единен бюджетен класификатор (ЕБК) утвърден от МФ, дигитализира и автоматизира дейностите на общините и поделенията им при планирането и отчитането на касовото изпълнение на бюджетите и отчетите, сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ и на сметките за чужди средства. 

Съпътстващи специализирани решения 

 • Е-архив на МДТРешението интегрира електронни документи по партиди с базата данни за местни данъци и такси (Модул МДТ към ИСО - Матеус). Предоставя възможност да бъдат интегрирани както текущо постъпващите документи, така и архивираните такива. Чрез интеграцията на системата с базата данни за местни данъци и такси, се предоставят възможности за бързи и лесни справки и за удобно търсене на документи от електронните папки на партидите по различни критерии. Достъп до документите, без да се налага ровене в архивите при ревизии и изискване на копия от други институции. 
 • Категоризация на туристически обекти, места за настаняване и ЗХдигитализира и автоматизира дейността на регионалните органи за управление на туризма при провеждане на държавната политика. Решението дава възможност за приемане, обработка, съхранение и анализи на данните за туристически обекти, места за настаняване и заведения за хранене на територията на общината. 
 • Избор на печеливши данъкоплатциРешението предоставя възможност за централизирано провеждане на избор на печеливши данъкоплатци. Интегрирано е с решението за местни данъци и такси (Модул МДТ към ИСО - Матеус). Предоставя възможност за избор на произволен принцип сред множество данъкоплатци отговарящи на предварително определени критерии. Решението подпомага и насърчава своевременното плащане на местни данъци и такси.

 

Основни функции:

 • Динамичен набор от предварително определени критерии;
 • Гъвкав регистър на печалбите;
 • Резервиране на печеливши позиции; Регистър на спечелилите данъкоплатци;
 • Динамично и отдалечено конфигуриране. 
news