Страница Продукти

Продукти

Готови решения за бизнеса и администрацията

Детски заведения

  • „Електронен прием в първи клас“ 

  Решението е предназначено за автоматизиране на процесите по регистрация и редакция на заявление за прием, както и автоматизирано централизирано класиране в първи клас на общинските основни, начални и средни училища. 

  Отговаря на изискванията на наредба 10 на МОН.

  Решението е изградено от три модула: 

  Публичен – информационен сайт за родителите. Родителски профил – достъп до регистрираното заявление с възможност за:

   • Редакция на данни;
   • Изтегляне на актуално заявление;
   • История на заявлението;
   • Статус на заявлението;

   

  Училищен – предназначен за работа от служители на училището.

  Предоставя инструментариум за:

   • Регистрация на заявление;
   • Редакция на заявление;
   • Проследяване историята на заявление;
   • Записване на класирани деца;
   • Електронна папка;
   • Справки за регистрирани, класиране, потвърдени и непотвърдени заявления

   

  Общински – предназначен за работа на специалистите от отдел „Образование“ в общината.

  Предоставя инструментариум за:

   • Регистриране на заявление;
   • Обявяване на класиране;
   • Обявяване на свободни места;
   • Извършване на класиране;
   • Извеждане на регламентирани справки по приема;
   • Проследяване история на заявление;

  Нашите клиенти са нашата визитка:

  Община Варна, Община Велико Търново, Община Русе, Община Сливен, Община Казанлък, Община Стара Загора, Община Шумен, Община Панагюрище, Община Свищов, Община Поморие и др.

   

  „Електронен прием в детски ясли, детски градини и подготвителни групи“ 

  Решението е предназначено за автоматизиране на процесите по регистрация и редакция на заявление за прием, както и автоматизирано централизирано класиране в детските ясли, детските градини и предучилищни групи на общината.

  Внедряването осигурява:

   • Прозрачност на приема;
   • Единна база данни на децата, позволяваща извеждането на подробни и навременни регламентирани справки по приемите и осигуряващи възможност за своевременни качествени управленски решения.
   • Нова електронна услуга към гражданите на общината.
   • Уеднаквяване процеса на приема във всички детски заведения на общината;
   • По-добра информираност на гражданите чрез изграждане на публичен сайт за прием

   

  Нашите клиенти са нашата визитка:

  Община Варна: https://dg.uslugi.io

  Община Сливен: https://priem.sliven.bg/

  Община Казанлък: https://dgkazanlak.uslugi.io/

  Община Ботевград: https://dg.botevgrad.bg:1443/

  Община Русе: https://dzpriem.ruse-bg.eu:5443/

  Община Ст.Загора: https://priem.starazagora.bg/

  Община Добрич: https://kids.dobrich.bg/

  Община Шумен: https://kg.shumen.bg:1443/ и др.

   

  „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ 

  Решенията са предназначени за работа в детските ясли и детски градини и автоматизират дейности както следва:

   • Присъствията на децата;
   • Присъствието на служители;
   • Електронен дневник – по изисквания на МОН и интегриран с НЕИСПУО;
   • Проследяване на физическото развитие на децата в яслена възраст;
   • Публичен модул за родителите;

   

  Пълната функционалност включва допълнителен складов модул за управление на хранодена на децата и персонала в детските градини.

  Извеждат се индивидуални и обобщени справки за общината, като по този начин подпомагат общинската администрация при вземането на управленски решения.

  Решенията са внедрени в над 70 общини и подпомагат работата на служителите в детските заведения и на общинската администрация от 2008 година до сега.

   

  „Храноден“  

  Управление на храненето в детски ясли, детски градини, училища и млечни кухни

  Решението управлява храненето на децата и персонала на детското заведение. Поддържа различни режими на работа с персонал – с калкулирана сума за храноден/ с фиксирана сума за храноден/ поименно. Извежда регламентирани справки за хранодена по отделно и сумарно за всички хранещи се.

  Предложен е инструментариум за управление на три склада:

   • хранителен склад
   • склад за амбалаж
   • склад за хигиенни материали

   

  Извежда се информация за хранителните стойности и химичния състав на една порция. Предоставен е инструментариум за въвеждане на кулинарна книга и алергени към ястията.

  Решението е внедрено в над 70 общини и подпомага работата на служителите в над 700 детски заведения.

  „Електронен прием в ЦПЛР“ 

  Дигитализиране на процесите по регистрация и редакция на заявление за прием в центровете за подкрепа и личностно развитие (общински детски комплекс).

  Уеб базирано приложение с публичен модул за родителите, модул за ръководителите на школи и модул за ръководството на центъра.

  Предлага инструментариум за:

   • Регистрация на заявление за прием;
   • Покана за кастинг;
   • Резултати от проведен кастинг;
   • Списъци с класирани деца в школите;

   

  „Виртуална кухня“  

  Съвременно решение за онлайн продажба на купони за млечна кухня и ученическо столово хранене

  https://vk.uslugi.io/

   

   • Лесно и бързо
   • В удобно за родителя време
   • От смартфона или от компютъра
   • Нова електронна услуга за абонатите на услугата в общината

   

  От профила си абонатът може да заяви ваучери за храна, да ги заплати по електронен път или на каса на „Изипей“.

  Абонатите получават справки по заявените и закупени ваучери Имат възможност да проследят плащанията си и изразходването на закупените ваучери.

  В профила си, всеки родител получава информация за дневното меню, с указани хранителни стойности и алергени за всяко ястие.

   • Актуална информация
   • Възможност за справки за минал период
   • Хранителни стойности и алергени – допълнителна осведоменост

   

  Административният модул на платформата предоставя на служителите в комплексите за детско хранене инструментариум за извеждане на регламентирани справки по заявените и закупени онлайн ваучери от абонатите.

  Системата автоматизира в комплексите ежедневните процеси, свързани с управление на абонатите, изготвяне на заявките за храна и отчетността на ваучерите:

   • Регистрация/Редакция/Активиране/Отписване на абонати;
   • Плащане в брой при закупуване на ваучери на място в КДХ;
   • Настройка на работни дни и период за купуване на ваучери;
   • Изготвяне на дневно меню;
   • Ежедневна справка ваучери за деня;
   • Заявка/Разпореждане/Отчет на ваучери/Протокол за брак и др.;
   • Справки по плащания – за дата/за период/по абонати/по пунктове брой и др.;
   • Справки за ваучери – за дата/за период/по абонати/по пунктове и други;
   • Справки за абонати – статус/активност/по пунктове и др.

   

  Клиенти, ползващи решението:

  Община Столична – комплексите за детско хранене и детски млечни кухни;

  Община Варна - „Ученическо и столово хранене“

  Община Панагюрище – Детска млечна кухня

news