Страница Проекти

Регистри и системи

Информационни регистри и системи

Проектиране, разработка, внедряване и поддържане на информационни системи, бази данни, големи корпоративни приложни системи.

БДЖ билетоиздаваща система

Разработена цялостна система за обслужване на процеса по билетоиздаване на всички каси на БДЖ, включително online издаване на билети и електронни плащания. Системата е интегрирана с НАП.

ИСУН 2007 - 2013

Чрез системата се обслужват бизнес процесите по управление на дейностите в оперативните програми на ЕС в България. В нея участват всички управляващи органи и са изградени интерфейси към редица Европейски системи - SFC2007, OLAF и други.

Система за управление на приходите за НАП

Основната система на НАП, обслужваща дейностите по управление на приходите в бюджета. Системата обслужва милиони транзакции на месец и с нея работят всички бизнес дирекции на НАП.

БИМИС

Българската интегрирана митническа информационна система дава възможност за автоматизирана обработка на документи за всички видове митнически направления и режими, регламентирани в европейското и националното митническо законодателство.

ИС на Главна инспекция по труда

Системата оптимизира дейностите по управление и мониторинг на контролната дейност във връзка с условията на труд в предприятията. Системата е интегрирана с Търговския регистър, Регистър Булстат, НАП, НОИ и МТСП.

Съдебно административни системи

Автоматизират дейностите на магистрати и съдебни служители в различните колегии/отделения на районни, окръжни, административни и апелативни съдилища. Внедрена е в над 85% от съдилищата в България.

Местни данъци и такси (МАТЕУС)

Системата обслужва процесите по администрирането на местните данъци и такси в Българските общини, включително и всички райони на София.

Изборни информационни системи

"Информационно обслужване" извършва компютърната обработка на всички избори в България от 2003 г. досега. Разработена е уникална система отговаряща на най-високите изисквания за информационна сигурност и алгоритми за коректност на обработваната информация.

Информационна система ЕСГРАОН

Екип на "Информационно обслужване" АД поддържа и развива единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението - ЕСГРАОН.

ИС за финансово управление в МФ

ИСФУ е SAP базирана система, която работи в Министерство на финансите, всички второстепенни разпоредители с бюджети към Министъра на финансите, както и всички Управляващи органи и междинни звена на Оперативни програми по Структурните и Кохезионния фонд.

Система за машинно гласуване

Системата е използвана от Камарата на частните съдебни изпълнители при гласуване и обработка на резултатите за избор на органите на управление на Камарата. Системата е базирана на оригинално технологично решение на "Информационно обслужване" АД, като сигурността е гарантирана с използването на електронен подпис върху смарт карти.

ИС за Центровете по хематология

Обхваща целия процес от регистрирането на кръводарителите, през даряване, изследване, преработка на кръвни продукти, склад, карантина, етикетиране и експедиция на кръв, кръвни съставки и продукти. Води електронни регистри на дарителите и реципиентите.