Страница Проекти

Консултантски услуги и технологични одити

Технологичен консултинг и одити в сферата на ИТ решенията

Пристанищна инфраструктура

Анализ на съществуващото състояние, разработване на техническа спецификация и бюджет на проекта, критерии и методика за оценка на подадените оферти и квалификационни изисквания към участниците в обществена поръчка.

Български пощи

Изследване и оценка на всички хардуерни платформи, инфраструктурни информационни системи, системи за управление на бази данни, мрежови комуникационни системи и приложни информационни системи, на територията на „Български пощи“ ЕАД.

Агенция по вписванията

Идентифициране на рисковете и изготвяне на препоръки за гарантиране на непрекъсваемостта на процесите, защита на целостта и автентичността на данните, документите и транзакциите, в електронните регистри в Агенция по вписванията.

Министерство на младежта и спорта

Изготвяне на технически доклад за текущото състояние на ползваната от Министерство на младежта и спорта информационна и комуникационна инфраструктура (ИКИ). Изготвяне на препоръки за подобряване на производителността на ИКИ и препоръки за подобряване на нивото на информационната сигурност на ресурсите и информацията в ИКИ.

Министерство на труда и социалната политика

Изготвяне на технически доклад за текущото състояние на ползваната от МТСП и ВРБ информационна и комуникационна инфраструктура (ИКИ). Изготвяне на препоръки за подобряване на производителността на ИКИ и препоръки за подобряване на нивото на информационната сигурност на ресурсите и информацията в ИКИ.

Гаранционен фонд

Одит на “Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици”.