Страница Профил на купувача

Профил на купувача

14 Февруари, 2020

Осигуряване на актуализация/продължаване действието на правото на ползване на лицензирания софтуер на продукти Оракъл, за нуждите на Национална агенция за приходите

Подновяване на поддръжката за срок до 29.12.2020 година на Оракъл лицензи за нуждите на Национална агенция за приходите. Изискванията към техническата поддръжка са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Вид процедура

Договаряне без обявление

Статус

Изпълнена

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0001

Прикачени файлове