Споделяне

"Информационно обслужване" АД отчита 2 пъти над планираната печалба за първото полугодие на 2015 г. или положителен финансов резултат преди данъци в размер на 915 хил. лв. Компанията продължава да се развива успешно и да затвърждава своята роля на българския IT пазар. В момента, тя е основен системен интегратор на редица публични централни и местни администрации, както и партньор на различни търговски дружества в изпълнението на IT проекти. Основният предмет на дейност на дружеството е разработка и поддръжка на информационни системи и IT услуги, както и продажба на собствени IT продукти и софтуери.

За първата половина на 2015 г., компанията сключи договори с Държавна комисия по хазарта за надграждане и усъвършенстване на интегрираната информационна система на комисията, с Министерство на правосъдието -за разработка и внедряване на електронни регистри, с Агенция по вписванията - за одит на техническата и комуникационна инфраструктура и електронните регистри, с Министерство на младежта и спорта - за одит на информационната и комуникационна инфраструктура, с Министерство на труда и социалната политика за одит на информационната и комуникационна инфраструктура, както и редица договори за разработване и редизайн на интернет страници на ведомства от държавната администрация.

Дружеството отчита ръст в приходите в сравнение с планираните, както и оптимизиране на оперативните разходи. Оперативните резултати на "Информационно обслужване" АД за периода 01.01 - 30.06.2015 г. показват увеличение на приходите от продажби с 2% над планираните и намаление на разходите за дейността с 5% под планираните.

Ръководството на компанията планира да реализира още по-добри резултати за второто шестмесечие на 2015 г. в сравнение с постигнатите до момента, с което да затвърди своите постижения и да създаде предпоставки за успешното развитие на компанията в следващите години.