Компанията предлага широка гама удостоверителни продукти и услуги под марката Stampit - електронни подписи Stampit Doc и Stampit DocPro за физически и юридически лица, Stampit Enterprise за вътрешно-организационни цели, Stampit Server за сигурно идентифициране на сървър, проверка на статуса на удостоверения, удостоверяване на време (timestamp) и други.

Продуктите и услугите Stampit отговарят на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014 и действащото национално право.

stampit.org