За по-малко от две години Информационно обслужване успя да дигитализира основните процеси в здравеопазването, изпълнявайки ключови проекти в сектора. Компанията електронизира редица дейности в извънболничната и болничната помощ и създаде висококачествени услуги в полза на пациентите, лекарите, фармацевтите и всички участници в екосистемата на здравеопазването. Сред основните реализирани проекти са:

Националната здравноинформационна система

НЗИС е отворена платформа за съхранение и обмен на медицинска информация. Системата представлява единна среда за обмен на медицински данни между заинтересованите страни в сферата на здравеопазването. НЗИС задава единен формат на тези данни, както и единно кодифициране на използваната терминология в общи номенклатури. Медицинските данни, които са въведени в НЗИС, се създават и съхраняват в унифициран формат. Системата има 9 основни и над 30 надграждащи версии, и разполага с повече от 330 функционалности.

Мобилно приложение еЗдраве

Разработеното от Информационно обслужване мобилно приложение осигурява достъп на потребителите до личното им пациентско досие и до всички налични електронни здравни документи в НЗИС - прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, обща здравна информация, и др. Чрез него родителите имат достъп до пациентските досиета на децата си и възможност да активират получаването на известия, свързани с издаването на нов електронен здравен документ - рецепта, направление, готов резултат от лабораторно изследване и др.

Мобилно приложение еRx

мобилното приложение дава възможност на всички лекари, които членуват в Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и ветеринари, да издават електронни бели рецепти от смартфон или таблет, когато нямат достъп до компютър с медицински софтуер. Чрез eRx могат да бъдат издавани е-рецепти, отговарящи на изискванията на НЗИС при домашни посещения и други спешни ситуации.

Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК)

Уеб базирана информационна система, която обслужва цялостния процес по освидетелстване и преосвидетелстване на пациентите с трайна нетрудоспособност пред органите на медицинската експертиза. Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК.

Информационната система за контрол и мониторинг на решенията за временна неработоспособност

Чрез Информационната система за контрол и мониторинг на решенията за временна неработоспособност се постига автоматизация, проследимост и контрол на процеса по анализ на документи за временна неработоспособност на лицата. Системата позволява събиране на информационните потоци от системите на НЕЛК, НОИ и НЗОК.

Система за обработка на протоколи за лекарства

Информационно обслужване изгради система за издаване по електронен път на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (Е-протоколи). Тя подобрява и повишава ефективността на контрола от страна на НЗОК по предписване, отпускане и разходване на скъпоструващи лекарствени препарати. Чрез въвеждане на е-протокола отпада задължението на здравноосигурените лица (ЗОЛ) да посещават РЗОК и да представят медицинска документация за заверка на протокол.

Електронни рецептурни книжки

Чрез изградената система за електронизация на рецептурните книжки на хронично болните пациенти, се премахва изцяло хартиеният еквивалент. Чрез електронизацията се опростява максимално процеса, намалява се времето за обслужване на пациентите и възможността от допускане на грешки при контрола на предписване и отпускане на лекарства.

Национална информационна система за борба с COVID-19

Системата предоставя функционално обезпечение на всички дейности, свързани с борбата с COVID-19. Проследява обективното състояние на заболели лица, поддържа актуален регистър за заболелите и др. Създаден е единен информационен портал за официална и актуална информация и статистически данни в реално време. Националната информационна система  позволява автоматизиран обмен на данни с информационни системи на МВР – ГД Гранична полиция и ОД МВР. Информационно обслужване беше сред първите компании в Европа, които започнаха издаване на европейски зелени сертификати за ваксинация срещу COVID-19.