Електронното правосъдие значително оптимизира работния процес и повишава ефективността на магистратите и съдебните служители.

Сред основните проекти в електронното правосъдие са:

Единната информационна система на съдилищата

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) е платформа за управление на съдебните дела. Системата обхваща всички общи 151 съдилища. ЕИСС е съставена от 19 функционални и 19 системни модула и е интегрирана с 15 с други информационни системи от съдебната система, както и на редица държавни институции. 

ЕИСС е информационна система за управление на съдебните дела, която обединява цялостния процес по управление на електронни съдебни дела от регистриране на иницииращи документи, през образуване на делото, случайно разпределение на дела, управление на заседания, постановяване и обезличаване на актове, съдебна статистика, натовареност на съдии и финансово управление на дела, управление на дейността по призоваване, вкл. чрез мобилно приложение за призовкари. За гражданите системата осигурява възможност за по-лесен достъп до правосъдие, равен достъп до информация на всички страни по делата, спестяване на време и средства аз получаване на актуална информация. Една от съществените ползи на ЕИСС е осигурения достъп в реално време до електронна папка на съдебни дела и възможността за отдалечен достъп до информация за дела, извършени процесуални действия и резултати от тези действия. Като уеб базирана информационна система ЕИСС осигурява оптимизирано и надеждно управление на дела по електронен път с гарантиране на необходимата информационна сигурност за защита на информацията, обработвана и обменяна от органите на съдебната власт, както и защита на личните данни на гражданите. Към края на 2023 г. чрез ЕИСС са образувани над 1 430 000 електронни дела и са постановени над 4 842 000 електронни съдебни акта.

Единен портал за електронно правосъдие

Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) събира всички електронни услуги, свързани с правосъдната система като електронни съдебни дела, актове, подаване на заявления по реда на чл. 410 от ГПК, електронни свидетелства за съдимост, регистър на отводите и др. Порталът предоставя възможност за онлайн регистрация на потребители, създаване и управление на профили на юридически лица, електронно заявяване на достъп до дела, нови електронни услуги за иницииране на съдебно производство, подаване на документи по образувани дела и електронни разплащания през виртуален POS терминал. Основна цел на проекта е подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до е-правосъдие чрез създаване на условия за извършване на процесуални действия в електронна форма, електронно призоваване и електронно плащане.

Единен публичен регистър на отводите

Единният публичен регистър на отводите (ЕПРО), създаден като инструмент за борба с корупцията в съдебната власт, представлява достъпен през интернет регистър, в който е публикувана информация за съдебните актове, съдържащи произнасянето на съда по поисканите от страни по делата отводи и мотивите, с които са уважени или не, както и съдебните актове, обективиращи отводи по инициатива на съда (самоотводи).

Специализирана информационна система за мониторинг и анализ

Специализираната информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА) е разработена като централизирана уеб базирана информационна система за автоматизирано събиране и обработване на статистически данни от органите на съдебната власт – обмен на данни с ЕИСС на съдилищата и ЕДИС на административните съдилища, УИС на Прокуратурата на РБ, ЕИСПП и ЦИССС на следствието, както и системи на Национален статистически институт.

Единен регистър на съдебните заседатели

Единният регистър на съдебните заседатели (ЕРСЗ) представлява достъпен през интернет публичен регистър, в който се публикува информация за съдебните заседатели. Чрез публичната част на регистъра има възможност за обществена проследимост на изпълняваните функции от съдебните заседатели и за ангажираността им в съдебните процеси. ЕРСЗ съдържа информация за съдебните заседатели, техните специалности, мандат, за който са избрани и участие в съдебни дела.

Мобилно приложение еCase

Разработеното от Информационно обслужване приложение предоставя достъп на всеки потребител с регистриран профил до всички съдебни дела със свободен публичен достъп, дела с лично участие, преглед на всички приложени електронни документи, връчване на електронни съдебни книжа и др. То повишава значително ефективността на сектор „Правосъдие” и облекчава достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса.