Раздел 1
Задължително съдържание

Информационно обслужване АД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.85 от 02.10.2020 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Уебсайт на адрес: https://www.is-bg.net/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
I. Статус на съответствие

напълно съответства на изискванията на посочения стандарт, с изключение на директивите, които не са приложими

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
08.06.2021 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
08.06.2021 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
08.06.2021 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:
самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта
Обратна информация и данни за контакт
Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: [email protected].
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация
Георги Андреев, мениджър връзки с обществеността; 0889099010
Процедура по прилагане
  1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
    • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Информационно обслужване АД, се подават в Централно управление, деловодство, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път до: [email protected].
    • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
    • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, като електронен документ подписан с квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
  2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на [email protected] (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
  3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2
Препоръчително съдържание

Информационно обслужване АД, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.is-bg.net или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Информационно обслужване АД се ангажира постоянно да осигурява висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта:
08.06.2021 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
29.02.2024 г.