Чрез ЦАИС ЕОП се постига пълна прозрачност и проследимост на действията, по-добър мониторинг на публичните разходи и елиминиране на възможността за манипулиране на оферти, както от възложителите, така и от участниците.

ЦАИС ЕОП разполага с общо 32 функционални модула, които осигуряват публичност, прозрачност и по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната. Платформата дава възможност за по-добро проследяване на възлагателните процеси, намаляване на административната тежест, опростени и съкратени процедури и значителни икономии за всички участници. Чрез системата напълно се елиминира необходимостта от носене на документи на хартия в различните институции - възложители, с което се пести време, средства. Системата работи в режим 24х7 и осигурява възможност на участниците да подават оферти в удобно за тях време и място, без да се съобразяват с работното време на администрацията. Участниците сами криптират своите оферти с асиметричен криптографски ключ и само те могат да предоставят ключ за декриптиране, което гарантира сигурност на данните и подадените оферти.