Механизъм за прозрачност и отчетност на системния интегратор

 

I. С дейностите, предвидени в настоящия документ, се създава устойчив механизъм за публичност и прозрачност на работата на Информационно обслужване при възлагане и изпълнение на дейностите по системна интеграция, съгласно чл. 7с и §45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ПЗР към ЗИД на ЗЕУ) (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г., доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) от Закона за електронното управление (ЗЕУ).

II. Механизмът за прозрачност и отчетност включва изграждане на публично достъпна обособена секция на официалната интернет страница на Информационно обслужване, където се публикува информация за възложените дейности по системна интеграция, структурирана по следния начин:

1. Обща секция, в която се публикува следната информация:

 • Обобщен списък на всички административни органи, които с решение на Министерския съвет са определени да възлагат дейностите по системна интеграция на Информационно обслужване и съответните решения;
 • Препратка към профила на Информационно обслужване в Регистъра на обществените поръчки с цел проследяване на дейностите по външно възлагане, които системния интегратор прави при изпълнение на заявките по рамкови договори;
 • Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, одобрени с Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г.;
 • Ежегодна информация за изразходваните бюджетни средства за системна интеграция, вкл. каква част от тях са за дейности, извършвани от Информационно обслужване и каква част е изразходвана за дейности, извършени чрез външно възлагане.

2. Формирани отделни, ясно структурирани профили за всеки административен орган, който с решение на Министерския съвет е определен да възлага дейностите по системна интеграция на Информационно обслужване, който съдържа следната информация:

 • Наименование на административния орган;
 • Рамков договор и/или договор за системна интеграция, допълнителни споразумения към договори за системна интеграция. Договорите и допълнителните споразумения се публикуват в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването;
 • План-график по рамков договор за системна интеграция/ актуализиран план-график по рамков договор за системна интеграция, които се публикуват в срок до 30 дни от подписването;
 • Заявка/актуализирана заявка по рамков договор за системна интеграция, която се публикува в срок до 30 дни от приемане на заявката за изпълнение;
 • Постигнати резултати по всяка заявка, които се публикуват в срок от 30 дни от изпълнението ѝ.

III. На официалната интернет страница на Министерството на електронното управление се създава връзка „Системен интегратор“, която препраща към секцията по т.II.

IV. Министърът на електронното управление периодично възлага изготвянето на сравнителни анализи на средствата, изразходвани за обществени поръчки за дейности за електронно управление и информационни и комуникационни технологии от административните органи при възлагания по Закона за обществените поръчки и такива, които се реализират по чл. 7с от ЗЕУ от Информационно обслужване, като сравненнието се прави по кодове от общия терминологичен речник (CPV кодове) и/или други сравними критерии.

V. Министърът на електронното управление осъществява превантивен контрол върху административните органи за спазване на задълженията им по чл. 7д и чл. 58б от ЗЕУ и извършва контрол по чл. 59 от ЗЕУ като използва данните публикувани в секцията в т. II, относно дейностите по системна интеграция.

VI. Данните за дейностите по възлагане и изпълнение на дейностите по системна интеграция се публикуват на Портала за отворени данни в машинночетим формат, както следва:

 • Набор от структурирани данни, включващ: наименование на АО, вид на информационния ресурс (съгласно чл. 55, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги), стойност.
 • Данните се публикуват от Информационно обслужване до 30 дни след края на всяко тримесечие.

Документи и нормативни актове