Стойност на възложени дейности по системна интегрaция

към края на всяка година с натрупване, в лева без ДДС