Системата за електронна продажба изцяло дигитализира процеса по продажба на дървесина, като за участие в търговете е необходим единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Участниците могат да наддават в електронния търг от всяка една точка на земята и по всяко време, което улеснява значително процеса, спестява им време и средства, а документацията е изцяло в електронен формат.

Платформата за електронна търговия на дървесина постига пълна прозрачност на процеса при провеждане на търговете и елиминира порочната практика кандидатите да постигнат предварителна договорка помежду си.

С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантират достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.