Споделяне

„Информационно обслужване“ АД отчита най-добрия финансов резултат за последните пет години

През 2015 г. компанията реализира приходи в размер на 21,3 млн. лв. и отчетена печалба за годината от 1,7 млн. лв.

Резултатите показват ръст на приходите от 35% в сравнение с 2012 г., 11% сравнено с 2013 г. и 4% спрямо 2014 г. Значителното увеличение на финансовите ресултати е резултат от привличане на нови клиенти и редица мерки на ръководството на компанията за оптимизиране на разходите, обучения и квалификация на служителите.

Сред новите проекти за 2015 г. са тези за създаване на електронен регистър за българско гражданство за Министерство на правосъдието, информационна система за контрол на дейността и приходите за Държавната комисия по хазарта, машинно гласуване за избор на орган на управление на Камарата на частните съдебни изпълнители и др.

Разработена е и система за издаване на билети и карти, вкл. и онлайн за БДЖ, която предстои да бъде внедрена през 2016 г.

„Информационно обслужване" беше първата компания, която издава електронни подписи у нас, която свали перманентно цените за услугата и въведе издаване и подновяване на електронен подпис с валидност 3 години.

В резултат на това цената на електронен подпис за физически лица StampIt е 12.00 лв, която е с 50% по-ниска от 2014 г.

Реализираните продажби на е-подписи на компанията за 2015 г. бележат ръст в сравнение с 2014 г. с 16%, а броят на издадените и подновени електронни подписи през 2015 г. нараства с 23%.

От началото на 2015 г. са предприети мерки по намаляване на основни разходи, свързани с оптимизиране на административния екип на компанията, намаляване с 50% на разходите за гориво и поддръжка на автомобилния парк, 20% по-малко разходи за консумативи и канцеларски материали. Част от спестените средства са реинвестирани за модернизиране на работната среда. С цел поддържане и развитие на технологичната инфраструктура, която е основата на процесите по предоставяне на ИТ услуги, през 2015 г. са реализирани редица инвестиции за обновяване на технологичното оборудване. Сред тях е реализирането на два нови дейта-центъра, което повишава значително обема и качеството на предоставяните от компанията услуги.

Новата политика на „Информационно обслужване" е свързана и с инвестиции за обучение и квалификация на екипа. В изпълнение на програмата за професионална квалификация, в момента компанията  разполага с 28 експерта, международно сертифицирани за управление на проекти, вкл. авторитетните международни PMI и Prince2.

През 2015 г. компанията изпълни успешно проекта за компютърна обработка на резултатите от Местни избори и Национален референдум 2015, вкл. в условията на безпрецедентна за България кибер атака срещу сайта на ЦИК.

„Информационно обслужване" е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИТ сектора в България.

Компанията е специализирано в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, както и системите на МФ и Агенция „Митници".