Договори

  • Договор СИ 1

    Създаване и проверка на решени изпитни задачи за определяне на ниво на дигитални компетентности на служителите в БТА за използването на програмите Word и Excel от офис пакета (MS Office)

    В процес на изпълнение
    Публикувано 10.04.2024