Споделяне

Информационно обслужване, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители на Информационно обслужване, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството - паркомясто № 16 с площ от 11.50 кв.м., находящо се в поземлен имот с КИ № 55871.505.816 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, на адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 2, с предназначение: паркомясто.