Споделяне

Информационно обслужване, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители на Информационно обслужване обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 6 с площ 175,32 кв. м.