Споделяне

„Информационно обслужване" АД стартира изпълнението на проект за надграждане на информационна система на Държавната комисия по хазарта с нови функционалности, модули и услуги, с цел по-ефективна събираемост на такси и други публични вземания. Дружеството е определено за изпълнител на проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет". В резултат на модернизирането на информационната система, ще бъде повишена  бързината и качеството на предлаганите от Комисията електронни административни услуги.

Екипът на компанията стартира работата по проекта през април след подписване на договора между Комисията и Дружеството.

Реализацията на проекта ще надгради настоящата информационна система с нови функционалности, модули и услуги, с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, както и ще надгради и информационно-комуникационната среда на ДКХ, с цел повишаване на надеждността, бързината и качеството на предлаганите електронни административни услуги.

Чрез създаването на нови модули и функционалности на интегрираната информационна среда на ДКХ ще се създадат предпоставки за по-ефективна събираемост на такси и други публични вземания, както и отчитането им и редуцирането на административните ресурси, необходими за осъществяване на контролните правомощия на ДКХ. По този  начин ще се спести време и средства на бизнеса, което ще доведе до повишаване на удовлетвореността му и ще гарантира прозрачност на предоставяните услуги.

С внедряването и въвеждането в експлоатация на информационна система, Държавната комисия по хазарт ще се превърне в отворена към гражданите и бизнеса онлайн администрация.

Дейностите са по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите" по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление",  подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Той се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на стойност 1 милион лева.