Споделяне

За първо тримесечие на 2015 г. „Информационно обслужване" АД реализира приходи в размер на 4 459 000лв., печалба преди данъци в размер на 563 хил. лв. и рентабилност на база печалба 12,6%.

Добрите резултати за периода се дължат на ръст в приходите на Дружеството, оптимизация и по-доброто управление на оперативните разходи и по-висока добавена стойност, генерирана в резултат на по-ефективно управление и изпълнение на проекти. Дружеството отчита ръст в приходите от 5%, намаление на оперативните разходи с 3% и ръст в печалбата от 117% в сравнение със същия период на 2014 г.,

Мениджмънта на Дружеството ще продължи да работи в посока растеж в оперативната дейност на компанията, ефективно управление на разходите и търсенето и привличането на нови клиенти с цел разширяване на своя пазарен дял.