Споделяне

На 23.09.2015г. Информационно обслужване" АД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите" по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление",  подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", осъществен с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  на стойност  1 116 720 лева.

С реализацията на проекта се създадоха:

  • предпоставки за по-ефективна събираемост на такси и други публични вземания, както и отчитането им и редуцирането на административните ресурси, необходими за осъществяване на контролните правомощия на ДКХ.;
  • надгради се настоящата информационна система с нови функционалности, модули и услуги, с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса.

С внедряването и въвеждането в експлоатация на информационна система, Държавната комисия по хазарта ще се превърне в отворена към гражданите и бизнеса онлайн администрация.