Споделяне

"Информационно обслужване" АД отчита печалба преди данъци в размер на 1 152 хил. лв. Компанията продължава да се развива успешно и да засилва своята роля на българския IT пазар. Тя е основен системен интегратор на държавната администрация, както и партньор на различни търговски дружества в изпълнението на IT проекти.

За отчетния период Януари-Септември 2015 г., компанията продължава успешно своята работа по сключените договори през годината като успешно приключи част от тях (Държавна комисия по хазарта за надграждане и усъвършенстване на интегрираната информационна система на комисията, Агенция по вписванията - за одит на техническата и комуникационна инфраструктура, Министерство на младежта и спорта - за одит на информационната и комуникационна инфраструктура, Министерство на труда и социалната политика за одит на информационната и комуникационна инфраструктура), а други са в процес на изпълнение (Министерство на правосъдието - за разработка и внедряване на електронни регистри, БДЖ „Пътнически превози" ЕООД за изпълнение на договор за надграждане на Система за онлайн резервация и билето издаване). Договорите за системна интеграция на МФ, НАП и Агенция Митници, МРРБ за поддръжка на ЕСГРАОН, както и други самостоятелни договори към цитираните клиенти се изпълняват текущо, в срок и без забава.

Дружеството отчита ръст на приходите в сравнение с планираните в размер на 6%, както и намаление на оперативните разходи от 5% в сравнение с тези по бизнес план. Като резултат от преизпълнението на целите спрямо планираните в годишния БП, постигната печалба преди данъци надвишава над 9 пъти заложената такава.

Ръководството на компанията планира да реализира още по-добри резултати за последното тримесечие на 2015 г. като очаква то да бъде най-силното като финансови резултати в 2015 г.