Споделяне

„Информационно обслужване“ АД реализира приходи в размер на 4 031 хил. лв. за първото тримесечие на 2016 г.

„Информационно обслужване" АД реализира приходи в размер на 4 031 хил. лв. за първото тримесечие на 2016 г. Дружеството бележи ръст на приходи от продажби в размер на 176 хил. лв., което е 5 % над планираното в Бизнес плана за същия период . Увеличението е в резултат от нови сключени договори и увеличение на продажбата на електронни подписи с 40 % спрямо планираните. Отчетената печалба преди данъци е 440 хил. лв., което е 7 пъти над заложеното в Бизнес плана за същия период.

В първите три месеца от годината е отчетен спад на разходите с 9 %, който е резултат от водената последователна политика в тази насока от мениджмънта на „Информационно обслужване" АД. Сред новите проекти на дружеството от началото на годината са: поддръжка и развитие на ИС ИНТРАСТАТ към Национална Агенция за Приходите, поддържане и експлоатация на Националната База Данни Население за тригодишен период, както и дейности по администриране и одит на информационна и комуникационна инфраструктура, и консултантски услуги за структури от държавната администрация.