Споделяне

„Информационно обслужване“ АД отчита успешна 2016 г.

„Информационно обслужване“ АД реализира пореден положителен финансов резултат. През 2016 г. компанията отчита приходи в размер на 20,1 млн. лв. и печалба за годината от 1,45 млн. лв.

Резултатите показват ръст на печалбата от 8% в сравнение с бизнес плана за 2016 г., намаление на разходите с 2%, рентабилност 7.2%, както и увеличение на печалбата на база един служител с 8%. По-добрите финансови показатели са в резултат на привличане на нови клиенти и редица мерки на ръководството на компанията за оптимизиране на разходите, инвестиране в обучения и квалификация на служителите.

Сред новите договори за 2016 г., които компанията спечели, са тези за системна интеграция на ИТ услугите на Министерство на финансите за период от 3 г., за компютърна обработка на данните от изборите за президент и вицепрезидент и от националния референдум, за поддръжка и развитие на интегрираната система ИНТРАСТАТ на НАП, за поддържане и експлоатация на националната база данни Население на ГРАО за период от 3 г., за модернизация на интернет портала на МВР, за поддръжка на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи за МОН за период от 3 г., инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационни системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ за Министерство на правосъдието и други договори за предоставяне на консултантски услуги в областта на одит и управление на ИКТ проекти.

През 2016 г. Информационно обслужване АД стана сертифициран партньор на един от световните гиганти в софтуерната индустрия и основен производител на ERP системи SAP.

„Информационно обслужване“ беше първата компания, която издава електронни подписи у нас, която свали перманентно цените (намаление с 25% за електронните подписи и 40% за устройствата) за услугата и въведе издаване и подновяване на електронен подпис с валидност 3 години.

В резултат на това цената на електронен подпис за физически лица StampIt е само 12.00 лева с ДДС.

Реализираните приходи от продажби на е-подписи на компанията за 2016 г. бележат ръст в сравнение с 2015 г. с 13%, а спрямо 2014 г. – 14%. Броят на издадените и подновени електронни подписи през 2016 г. нараства с 11% спрямо 2015 г., а в сравнение с 2014 г. – с 29%.

Предприетите мерки през 2015 г. по отношение намаляването на основни разходи, свързани с оптимизиране на административния екип на компанията дават резултати и през 2016 г. Разходите за горива и поддръжка на автомобилния парк намаляват с 15%, разходите за консумативи с 26%, разходите за топло и електроенергия с над 15% и за комуникационни услуги с 16% спрямо 2015 г. Част от спестените средства са реинвестирани за модернизиране на работната среда и социални придобивки за служителите.

С цел поддържане и развитие на технологичната инфраструктура, която е основата на процесите по предоставяне на ИТ услуги, през 2016 г. са реализирани редица инвестиции за обновяване на технологичното оборудване, вкл. и в доставката на оборудване за защита от кибер атаки.

„Информационно обслужване“ продължава да инвестира в най-ценния си ресурс – своя екип, чрез обучение. В изпълнение на програмата за професионална квалификация над 100 експерта преминаха през международно сертифицирани курсове и изпити за сертификати, вкл. по управление на проекти, моделиране и управление на бизнес процеси, програмиране, виртуализация на ИКТ ресурси, мрежова и информационна сигурност и др.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирано в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.