Споделяне

„Информационно обслужване“ АД реализира 11 274 хил. лева приходи за първите шест месеца на годината и печалба преди данъци от близо 2 млн. лева.

Дружеството бележи увеличение на приходите спрямо заложените цели в Бизнес плана с почти 500 хил. лева, като този показател сочи ръст от 34 % в сравнение с първите шест месеца на миналата година. При съпоставка на планираните показатели се очертава покачване на печалбата преди данъци с 63 % и увеличение с над 3,7 пъти спрямо първото шестмесечие на 2016 г.

В периода до 30.06.2017 г. е отчетен спад на разходите с 3 % спрямо заложените цели за годината, който е резултат от водената последователна политика в тази насока от мениджмънта на „Информационно обслужване“ АД.

Показателите са резултат от сключени нови договори през първите шест месеца на годината, както и започналото изпълнение на дейности по договори сключени в края на миналата година.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.