Роден на 09.04.1975 г. в Пловдив.

През 2000 г. се дипломира като магистър по макроикономика в Университета за национално и световно стопанство в София. Преди това завършва „Радиоелектронно и авиобордно оборудване на летателни апарати“ в Техникум по механотехника, Пловдив. Владее английски език.

Специализира „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Азиатско-тихоокеански университет Рицумейкан и преминава квалификация „Развитие на човешките ресурси“ в университета Токай, Токио. Има завършени специализирани курсове „Защита на класифицираната информация“ в Института за следдипломна квалификация на УНСС и „Управление на проекти“ от Българска асоциация по управление на проекти. Вътрешен одитор по системи за качество BS EN ISO 9001-2000 и BS EN ISO 10011 и консултант по SAP R/3.

Утвърден експерт в сферата на бизнес развитието и мениджмънта в областта на информационните и комуникационни технологии.

Кариерата му започва в Министерство на финансите през 1998 г. като стажант в дирекция „Информационни, комуникационни и управленски технологии“, а през 2000 г. е специалист в дирекция „Бюджет“.

В Информационно обслужване започва работа през 2001 г. В периода до 2006 г. последователно преминава през позициите на Експерт, Началник отдел „Трезор“, Технически директор и Търговски директор на компанията.

В периода 2006 - 2012 г. е консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии. Ръководи проекти в Агенция по вписванията „Единен електронен търговски регистър“, „Информационна система Кадастър и имотен регистър“ (част Имотен регистър) и „Развитие на човешките ресурси в АВ“.

С решение на Общото събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 15.10.2012 г. е избран за член на Съвета на директорите за 5–годишен мандат. С решение на Съвета на директорите на Информационно обслужване от 16.10.2012 г. е избран за изпълнителен директор. Правомощията му като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор са прекратени предсрочно с решение на Общото събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 22.07.2013 г.

Избран е за член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 22.12.2014 г. за 5-годишен мандат и от Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 16.12.2019 г. за нов 5-годишен мандат, който е прекратен предсрочно на 05.03.2021 г.

Избран е за представител на държавата в Съвета на директорите на Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 05.03.2021 г. по предложение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след проведен от МТИТС конкурс по Закона за публичните предприятия.

Считано от 05.01.2015 г. е изпълнителен директор на Информационно обслужване.

Като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.