Споделяне

На 10 юни 2023 г. от Министерство на електронното управление бяха препратени за отговор по компетентност въпроси от журналиста Валя Ахчиева. Публикуваме изпратените въпроси и отговорите на .

  

По смисъла на закона, държавната фирма , администратор ли е или е интегратор на различните информационни системи?

По действащото законодателство няма правен субект „държавна фирма“. АД е акционерно търговско дружество, регистрирано по Търговския закон, с 99,5 % държавно участие в капитала, публично предприятие по Закона за публичните предприятия.

Съгласно § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, системната интеграция по Глава първа „а“, Раздел IV от закона се осъществява от . Според § 45, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, възложителите, определени с акт на Министерския съвет при изпълнението на своите функции, свързани с дейностите по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на АД. На това основание е издадено Решение № 727 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор – , изменено и допълнено с решения № 358 и № 419 на Министерския съвет от 2020 г., решения № 203, № 371, №466 и № 471 на Министерския съвет от 2021 г., решения № 127,№ 139, № 447, № 522, № 736, № 960 и № 977 на Министерския съвет от 2022 г., решения № 126 и № 298 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г.  са приети „Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление“, в които са регламентирани предметният обхват, организацията и изпълнението на дейностите по системна интеграция.

В Европейския съюз държавни структури с идентични функции са: в Италия - Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. (търговско дружество, собственост на Министерство на икономиката и финансите, което е с фокус само върху публичния сектор – за всякакви дейности, свързани с компютърни технологии и изпълнява роля на централен орган за покупки); в Полша - Centralny Ośrodek Informatyki (специализирана структура, създадена от министъра на вътрешните работи и администрацията с цел изпълнение на публични задачи в областта на електронните услуги, компютъризацията, телекомуникациите и ИКТ, както и управление на информацията; предоставя услуги на публичния сектор и извън него); В Австрия - Bundesrechenzentrum (BRZ) (търговско дружеството, собственост на федералното правителство, което може да извършва всякакви дейности и ИТ услуги в администрацията - дружеството е най-важният и голям доставчик на с пазарен дял от около 55 %; предоставя услуги на публични я сектор и извън него); в Хърватия - APIS IT търговско дружеството, собственост на Република Хърватия и град Загреб, което може да извършва всякакви дейности с информационни системи, системна интеграция, ИТ решения, споделен достъп до информационни ресурси, консултантски услуги, поддръжка на централни регистри, консолидиране на държавната информационна инфраструктура и създаване на частен облак на публичната администрация и др., с фокус само върху публичния сектор, което изпълнява роля на централен орган за покупки; в Германия - BWI GmbH, ITZBund, IT-Systemhaus - търговско дружеството и специализирани структури (не са административни органи) на министрите на отбраната и финансите, и агенцията по заетостта - извършват всякакви дейности и ИТ услуги, като BWI GmbH работи за Бундесвера, а ITZBund е основният партньор на администрацията; BWI GmbH и ITZBund предоставят услуги само на публичния сектор, à ITSystemhaus – и извън него; в Естония: Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) специализирана структура, която има управленски и публични функции, към министъра на икономическите въпроси и съобщенията, която развива националните ИТ системи и гарантира националната киберсигурност и осигурява функционирането на сигурната електронна държава; управлява държавната мрежа и осигурява сигурни провеждането на електронни избори, дигитална идентичност, предоставя услуги на публичния сектор и извън него; в Португалия - Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (Ceger) - специализирана структура (не е административен орган) към министър-председателя или член от правителството, на когото е делегирано; осигурява цялата необходима подкрепа в областта на информационните и комуникационните технологии за нуждите на правителството и предоставя услуги само на публичния сектор

Кой контролира дейността на тази фирма?

Дейността на подлежи на контрол по действащото законодателство на различни основания: Като търговско дружество подлежи на контрол от всички държавни контролни органи (НАП, НОИ, ГИТ), като публично предприятие – контрол  от Министерството на електронното управление по Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му и по Закона за вътрешния одит в публичния сектор, по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, по Закона за държавната финансова инспекция, по Закона за Сметната палата и по Закона за независимия финансов одит, а като възложител по ЗОП – и от АОП. През 2021 г. беше извършена проверка на дружеството от НАП, Дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ за периода 2015 – 2020 г., в рамките на която бяха проверени и договори за възлагане на обществени поръчки. При проверката не бяха констатирани нарушения на данъчното законодателство.

При изпълнение на функциите си на системен интегратор по чл.7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при възлагане на дейности по системна интеграция на трети лица действа като публичен възложител по Закона за обществените поръчки при стриктно спазване на действащото законодателство. Всички документи по обществените поръчки, обявени от дружеството са публично достъпни в управляваната от АОП информационна система ЦАИС ЕОП, на: https://app.eop.bg/today (за поръчките, обявени след 13.06.2020 г.) и на Профила на купувача на официалната интернет страница на дружеството и в Регистъра на обществените поръчки на https://www.aop.bg/ (за поръчките, обявени до 13.06.2020 г. включително). От обявените от компанията до момента обществени поръчки 98,5 % са с критерий за възлагане „най-ниска цена“. По отношение на предмета на обществените поръчки при доставка на хардуер задължително изискване е доставените продукти да са нови, неупотребявани, в текущата производствена листа на производителя и отговарящи на българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост. В резултат на този подход при обявяването на обществени поръчки за доставка на хардуер и стандартен софтуер през 2021 г. постигнахме осигуряване на оптимални компютърни конфигурации в администрацията на най-добри еднакви цени за всички, като 8,7 млн. лв. е реализираната икономия за административните органи (спрямо планираните разходи от бюджета за същата техника), а само за един административен орган е реализирана икономия от над 1,9 млн. лв. (45% спрямо определената от него прогнозна стойност) за 2200 раб. станции. Решенията по обявените от дружеството обществени поръчки подлежат на обжалване пред КЗК по ЗОП. До момента от издадените над 900 решения по откритите обществени поръчки са обжалвани две, като и в двата случая производството пред КЗК е прекратено (в единия случай – поради прекратяване на процедурата при констатирана вътрешна за компанията грешка, а в другия – поради оттегляне на жалбата). Няма постъпили сигнали до правораздавателните органи относно обявените от нас обществени поръчки и приетите решения във връзка с тях.

Внедрената в дружеството Интегрирана система за управление по качество, сигурност на информацията, предоставяне на ИТ услуги на Информационно обслужване е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2018 и е обект на одити, извършвани от вътрешните одитори от отдел „Вътрешен контрол и стандарти“ (по утвърден годишен план) и от международно сертифицирани външни одитори на ТЮФ НОРД СЕРТ ГмбХ (в рамките на ежегодни одити – контролни или ресертификационни). 

Като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година, относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронните трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и приложимите европейски стандарти АД ежегодно преминава одит за съответствие, извършван от международно сертифицирани външни одитори от LSTI и подлежи на проверки от Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията за поддържаните международно сертифицирани системи и притежаваните сертификати е публично достъпна на https://www.is-bg.net/bg/about, раздел „Качество“.

По Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор дейността на дружеството подлежи на одит както от отдел „Вътрешен одит“, така и от звеното за вътрешен одит на министерството, управлявано от принципала – до 30.12.2021 г. сме подлежали на одит от звеното за вътрешен одит в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а след тази дата одитите от принципала са от компетентността на Министерство на електронното управление. През декември 2022 г. дейността на като национален системен интегратор и публичен възложител по ЗОП беше предмет на одит от звеното за вътрешен одит на МЕУ. Одитът завърши без забележки.

  изпълнява функциите на системен интегратор, възложени със ЗЕУ и стратегическите решения на правителството при пълна публичност и прозрачност, като целим да защитим на първо място публичния интерес и да осигурим най-високо качество при най-добри ценови условия и гарантирано спазване на международните стандарти за качество и сигурност на предоставените услуги. В резултат на оптимизиране на процесите по анализ на потребностите и изискванията на администрациите и дефиниране на изискванията към изпълнението на обществените поръчки постигнахме значителни икономии при разходване на публични средства.

 Кой определя стойността на създадените софтуери? И кой контролира дали работата е свършена?

Определянето на прогнозната стойност на услугите за системна интеграция и дейностите, които осигуряват изпълнението им е регламентирано в раздел IV. Планиране на възлагането на системната интеграция, т. 5 от Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление. Прогнозната стойност се определя от административния орган съвместно със Системния интегратор на база на предходни или действащи договори за идентични или сходни услуги/дейности, като се вземат предвид възможни промени в пазарните условия. Когато определена услуга или дейност се възлага за първи път или не може да се определи по указания ред, прогнозната стойност се определя съвместно от административния орган и Системния интегратор, като се осигурява икономично, ефективно и ефикасно планиране и разходване на публичните средства за постигане на необходимото качество. Определянето на прогнозната стойност се извършва на база на конкретни изисквания (технически параметри) към планираните ИКС, включително функционални и нефункционални. Определянето на прогнозната стойност на доставки се извършва на база извършено проучване сред водещи производители на съответните ресурси.

Контрола за изпълнението на дейностите, възложени по договори за системна интеграция се упражнява от администрацията - възложител по съответния договор, като подписването на приемо-предавателен протокол за изпълнените дейности е условие за извършване на плащане към системния интегратор. В случаите, когато предмет на възлагане е разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, техническите спецификации се приемат на изпълнение след удостоверяване на съответствието от министъра на електронното управление по реда на чл.58б, ал.1 от Закона за електронното управление.

 Какво ДМС са получили служителите на тази фирма през последните 5 години и колко души е щатният състав?

 През последните 5 години са изплатени еднократни допълнителни възнаграждения на персонала за постигнати индивидуални резултати при изпълнението на проекти съгласно Вътрешните правила за работната заплата, както следва:

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Общо

за 5 г.

Приходи, хил.лв.

21 604

32 425

83 877

111 710

103 245

352 861

Печалба преди данъци, хил.лв.

1 160

3 200

4 503

9 674

5 218

23 755

Разходи за възнаграждения, хил.лв.

11 695

15 908

19 855

28 309

29 183

104 950

в т.ч. разходи за ДМС

1 214

3 108

2 678

7 377

4 472

18 849

Разходи за възнаграждения / приходи, %

54%

49%

24%

25%

28%

30%

Разходи за ДМС / общо разходи за възнаграждения

10%

20%

13%

26%

15%

18%

Средна работна заплата, лева

2 085

2 770

2 975

3 942

3 986

3 152

Общ брой служители по трудово правоотношение (щатен състав)

475

501

587

618

635

563

брой произведени национални избори

 

2

 

3

1

6

Средномесечно ДМС в лева, на база списъчен (щатен персонал)

210

520

380

990*

590

538

 

Колко граждански договора има сключени и на каква обща сума?

Към настоящия момент действащите граждански договори, общо за дружеството (Централно управление и 26 клона) са 36 бр., на обща стойност 17 900 лв. месечно и средно възнаграждение 497 лв. месечно с предмет – хигиена и техническа поддръжка на сградите – собственост на дружеството.

 

* През 2021 г. размерът на средномесечното ДМС е по-висок в сравнение с останалите години, поради произведените 3 национални избора и участието на по-голямата част от персонала в подготовката и изпълнението на компютърната обработка на резултатите.