Споделяне

На 01.02.2024 г журналистът от Mediapool Драгомир Николов изпрати въпроси до Информационно обслужване, свързани с обществена поръчка за разработване на “Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)”. Публикуваме изпратените въпроси и отговорите на Информационно обслужване.

  1. Има ли конфликт на интереси при г-н Димитър Тодоров, който води дело срещу ОРАК за договор по ЗОП за 1,15 млн. лева по проект, който по-късно е възложен директно на ИО АД без ЗОП, със сходен обем работа, но за 10.5 млн. лева, докато Димитър Тодоров вече е представител на държавата СД на ИО АД?

Проект с наименование „Централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление“ е възложен на Информационно обслужване в края на м. декември 2023 г. със заявка по рамков договор № Д-5/25.07.2022 г., сключен с Министерство на електронното управление.

Членовете на Съвета на директорите не участват при сключването на договори за системна интеграция и нямат отношение към приемането на заявки за проекти по тези договори.

  1. Отговаря ли на истината информацията, че г-н Димитър Тодоров е бил партньор в кантората си със съпругата на бившия служебен министър на електронното управление Георги Тодоров – г-жа Силвия Христова Тодорова?

От справки в регистър БУЛСТАТ и в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се установява, че г-н Димитър Тодоров не е и не е бил съдружник в търговски и в граждански дружества. Регистрите са публични и достъпът до тях е напълно свободен.

  1. Защо конкурсът за избор на представител на държавата в СД на ИО АД е обявен на 28.12.2023 г. с толкова кратки срокове за подаване на документи и изготвяне на писмена концепция за развитие на ИО АД?

Конкурсът за избор на представител на държавата в Съвета на директорите на Информационно обслужване е обявен от министъра на електронното управление, съгласно Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Важно е да се отбележи, че Информационно обслужване и неговите служители, включително членовете на Съвета на директорите, съгласно Закона за публичните предприятия, нямат никакво отношение към процедурите за избор на членове.