Споделяне

Във връзка с постъпило в МЕУ заявление за достъп до обществена информация с вх.№ МЕУ-10056/ 28.06.2023 г. предоставяме информация по поставените въпроси:

Съгласно обявения в Търговския регистър актуален учредителен акт– Устав от дата 04.05.2020 г. – Информационно обслужване е акционерно търговско дружество, с вписан капитал от 2 298 495 лева, разпределен в 2 298495 броя безналични поименни акции, с номинал от един лев на акция, всяка с право на глас.  Вписаният предмет на дейност е: „производство и търговия в страната и чужбина на информационни продукти и консумативи, научно-изследователска и развойна дейност, лизинг, включително и финансов, отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и техника, извършване на обучение и професионална квалификация с цел реализиране на доходи, посредничество при информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български граждани и чуждестранни граждани в Република България“. 

По публично известни данни, дружеството не получава финансиране от държавния бюджет и към 31.12.2022 г. разполага със щатен състав от 635 служители, общо за Централно управление и клоновата мрежа. 

Като акционерно дружество, регистрирано на територията на Република България, Информационно обслужване се подчинява на разпоредбите на чл. 158 и следващи от Търговския закон, както и на други приложими разпоредби на действащото в страната законодателство. Обстоятелствата и актовете, относно търговската дейност на дружеството, които следва да бъдат публично достъпни са императивно определени от Търговския закон, субсидиарно от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изискуемата по закон информация, включително тази за финансовото състояние на дружеството (ГФО), е надлежно оповестена по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

Като публично предприятие, видовете финансова и нефинансова информация за дейността на дружеството, която подлежи на публично оповестяване, съответно – предоставяне, са посочени в чл. 29 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 61 и 64 от Правилника за прилагането му (ППЗПП). Финансовата информация е по правило тази, която се съдържа в годишните финансови отчети. Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика. Информацията за дейността на дружеството е публикувана на уеб-страницата му съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1 ППЗПП. Съставяните от дружеството годишни финансови отчети, след приемането им от Общото събрание на акционерите се обявяват в ТРРЮЛНЦ, както и Електронно – информационната система за публичните предприятия, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол.

В изпълнение на чл. 63 ППЗПП Информационно обслужване има приета и обявена Политика за оповестяване на информация, която е публично достъпна на https://www.is-bg.net/bg/about .

Информационно обслужване упражнява своята дейност в една остра конкурентна среда. Релевантният пазар е пренаситен с предлагане на аналогични услуги от голям брой фирми и се приема за една от най-високо конкурентните индустрии. Дружеството не се ползва от каквито е да били пазарни привилегии, произтичащи от доминиращата държавна собственост в капитала му и не попада в категориите юридически лица, на които може да се прави директно (in-house) възлагане.

В качеството си на работодател Информационно обслужване сключва със своите служители индивидуални трудови договори по Кодекса на труда, в които се уреждат основните елементи на трудовите правоотношения. При определяне размера на работната заплата и допълнителните трудови възнаграждения стриктно се спазват разпоредбите на Кодекса на труда, Колективния трудов договор и Вътрешните правила за работната заплата на Информационно обслужване. Основните и допълнителни трудови възнаграждения се изплащат в пари.

През последните 5 години са изплатени в пари еднократни допълнителни възнаграждения на персонала за постигнати индивидуални резултати при изпълнението на проекти съгласно Вътрешните правила за работната заплата.

Размерът на средствата за работна заплата се определя в зависимост от изпълняваните проекти. За последните 5 години съгласно годишните отчети за всеобхватния доход, общо разходите за възнаграждения (включващи основни и допълнителни трудови възнаграждения) са в размер на 29.7% от приходите, което е характерно за компании - системни интегратори в областта на информационните и комуникационни технологии, каквато дейност изпълнява Информационно обслужване и е отражение на ролята на човешкия фактор в сферата на високотехнологичните информационни услуги, в това число по време и след Covid-пандемията. Разходите за допълнителни възнаграждения са в размер на 5.3% от приходите, в това число на ръководен персонал по Кодекса на труда - 0.9%.