Споделяне

Във връзка с препратен от Министерство на електронното управление въпрос № 49-354-06-1099/ 05.07.2023 г. от народен представител (въпросът на народния представител можете да откриете в прикачения файл, в линка след такста*),  представяме следното становище.

 1. Относно твърдението, че Информационно обслужване по своя вид не е нито държавно предприятие, нито частна компания“.

Информационно обслужване е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон, в което българската държава е собственик на 99.49 % от капитала, а останалите 0,51 % от капитала са собственост на 2692 акционери - физически лица (по данни към 18.06.2023 г.). Дружеството е публично предприятие по чл.2, ал.1,т.1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) от категорията „големи предприятия“, определена съгласно чл.4 от ЗПП във връзка с чл.19, ал.5 от Закона за счетоводството. Информационно обслужване не е държавно предприятие по смисъла на чл.62, ал.3 от ТЗ

Съгласно § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, системната интеграция по Глава първа „а“, Раздел IV от закона се осъществява от Информационно обслужване. На основание § 45, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ с Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019 г., с последващи изменения и допълнения, с решения на Министерски съвет № 358 и 419 от 2020 г.; № 203, 371, 466, 471 от 2021 г.; № 127, 139, 447, 522, 736, 960 и № 977 от 2022 г и решения № 126 и № 298 на Министерския съвет от 2023 г. Министерският съвет е определил административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор Информационно обслужване.

В Европейския съюз държавни структури с идентични функции са:

 • в Италия - Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. (търговско дружество, собственост на Министерство на икономиката и финансите, което е с фокус само върху публичния сектор – за всякакви дейности, свързани с компютърни технологии и изпълнява роля на централен орган за покупки);
 • в Полша - Centralny Ośrodek Informatyki (специализирана структура, създадена от министъра на вътрешните работи и администрацията с цел изпълнение на публични задачи в областта на електронните услуги, компютъризацията, телекомуникациите и ИКТ, както и управление на информацията; предоставя услуги на публичния сектор и извън него);
 • в Австрия - Bundesrechenzentrum (BRZ) (търговско дружество, собственост на федералното правителство, което може да извършва всякакви дейности и ИТ услуги в администрацията - дружеството е най-важният и голям доставчик с пазарен дял от около 55 %; предоставя услуги на публичния сектор и извън него);
 • в Хърватия - APIS IT търговско дружеството, собственост на Република Хърватия и град Загреб, което може да извършва всякакви дейности с информационни системи, системна интеграция, ИТ решения, споделен достъп до информационни ресурси, консултантски услуги, поддръжка на централни регистри, консолидиране на държавната информационна инфраструктура и създаване на частен облак на публичната администрация и др., с фокус само върху публичния сектор, което изпълнява роля на централен орган за покупки;
 • в Германия - BWI GmbH, ITZBund, IT-Systemhaus - търговско дружество и специализирани структури (не са административни органи) на министрите на отбраната и финансите, и агенцията по заетостта - извършват всякакви дейности и ИТ услуги, като BWI GmbH работи за Бундесвера, а ITZBund е основният партньор на администрацията; BWI GmbH и ITZBund предоставят услуги само на публичния сектор, à ITSystemhaus – и извън него;
 • в Естония: Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) специализирана структура, която има управленски и публични функции, към министъра на икономическите въпроси и съобщенията, която развива националните ИТ системи и гарантира националната киберсигурност и осигурява функционирането на сигурната електронна държава; управлява държавната мрежа и осигурява сигурност при провеждането на електронни избори, дигитална идентичност, предоставя услуги на публичния сектор и извън него;
 • в Португалия - Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (Ceger) - специализирана структура (не е административен орган) към министър-председателя или член от правителството, на когото е делегирано; осигурява цялата необходима подкрепа в областта на информационните и комуникационните технологии за нуждите на правителството и предоставя услуги само на публичния сектор.

2. Относно твърдението, че държавата „няма никакъв контрол върху начина на формиране на цените на услугите му, които се изчисляват в човекочасове“.

С Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г. са приети „Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление“, в които са регламентирани предметният обхват, организацията и изпълнението на дейностите по системна интеграция. Определянето на прогнозната стойност на услугите за системна интеграция и дейностите, които осигуряват изпълнението им е регламентирано в раздел IV. Планиране на възлагането на системната интеграция, т. 5 от Насоките. Прогнозната стойност се определя от административния орган съвместно със системния интегратор на база на предходни или действащи договори за идентични или сходни услуги/дейности, като се вземат предвид възможни промени в пазарните условия. Когато определена услуга или дейност се възлага за първи път или не може да се определи по указания ред, прогнозната стойност се определя съвместно от административния орган и Системния интегратор, като се осигурява икономично, ефективно и ефикасно планиране и разходване на публичните средства за постигане на необходимото качество. Определянето на прогнозната стойност се извършва на база на конкретни изисквания (технически параметри) към планираните ИКС, включително функционални и нефункционални. Определянето на прогнозната стойност на доставки се извършва на база извършено проучване сред водещи производители на съответните ресурси.

В Информационно обслужване от началото на 2017 г. е въведена Система за отчитане на отработеното време на служителите, работещи по проекти, която предоставя възможност за присъединяване на служители към всички вътрешни и външни проекти и дейностите, изпълнявани от тях. Отчитането в системата е задължително за служителите и се извършва на дневна база, за всеки тридесет минути отработено време. В края на месеца отчетеното време се проверява и потвърждава от ръководителя на всеки проект.

Също така на база информацията за отделните служители, проекти или дейности се анализира изпълнението на отделните фази, което довежда до по-ефективно управление на ресурсите. За определяне стойността на всяка услуга се определя броя човекомесеци, необходим за изпълнението й, чрез оценка за реалната заетост на ангажирания екип от експерти по проекта, съобразен с предложения срок за изпълнение. За всеки проект се създава бюджетна таблица, която съдържа детайлни разчети на ресурсите, необходими за реализиране на дейностите по проекта.

Моделът на ценообразуване на Системния интегратор включва покриване на нетните разходи и рискова премия, понесени при изпълнение на системната интеграция, включително разумна консервативна печалба. На интернет-страницата на Информационно обслужване - https://www.is-bg.net/bg/presentation-2021, е налична информация за осреднения приход от предоставянето на услуги и дейности по системна интеграция през 2021 г., а именно – 4.3% приход за дружеството (не печалба). За 2022 г. стойността на прихода за дружеството е почти идентична - 5%.

3. Относно твърдението, че „съгласно РМС727 голяма част от администрацията е длъжна да възлага директно всичките си поръчки за ИТ софтуер и хардуер на Информационно обслужване, които пишат сами техническите задания, а понякога търгуват и проектите от името и за сметка на администрациите“.

На основание § 45, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ с Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019 г., с последващи изменения и допълнения, с решения на Министерски съвет № 358 и 419 от 2020 г.; № 203, 371, 466, 471 от 2021 г.; № 127, 139, 447, 522, 736, 960 и № 977 от 2022 г и решения № 126 и № 298 на Министерския съвет от 2023 г. Министерският съвет е определил административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор Информационно обслужване. На основание § 9 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция (ДВ, бр. 20 от 2021 г.) дейностите по системната интеграция по смисъла на чл. 7с от ЗЕУ в БТА могат да се осъществяват съгласно § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г.). Към настоящия момент в обхвата на системната интеграция са 23 администрации, които съставляват 3.9% от общия брой (583) на администрациите по Административния регистър.

С Решение на Министерски съвет № 203 от 11.03.2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е включена в списъка на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор Информационно обслужване. Близо 3 месеца по-късно с Решение на Министерски съвет № 471 от 30.06.2021 г. НЗОК е изключена от списъка. Впоследствие през 2022 г. НЗОК закупува 125 бр. настолни компютърни конфигурации с близо 60% по-висока цена и по-лоши технически параметри спрямо настолните компютърни конфигурации, доставяни от Информационно обслужване, с което са постигнати над 101 хил. лв. загуби за бюджета на НЗОК. През 2023 г. НЗОК отново е включена в списъка на административните органи и към настоящия момент има сключен рамков договор за системна интеграция, който е в процес на изпълнение.

Съгласно раздел VI, т. 1 от Насоките административният орган възлага на Системния интегратор системна интеграция с договор, сключен на основание § 45, ал. 1 и 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ във връзка с чл. 7с от ЗЕУ. Услугите, предмет на договора и изискванията към изпълнението им се регламентират в документ „Технически параметри“, който е неразделна част от договора за системна интеграция. Когато се изпълнява Рамков договор за системна интеграция, възлагането на дейностите, предвидени в План–графика за съответната бюджетна година се извършва със заявки с приложени Технически параметри съгласно условията на рамковия договор. В раздел V, т. 4.1 – 4.2 от Насоките е регламентирано, че документът „Технически параметри“ съдържа единствено технически параметри, функционални и нефункционални параметри (когато е приложимо) и желаното ниво за предоставяне на услугата (когато е приложимо). Когато документът „Технически параметри“ е изготвен от административния орган, той се съгласува предварително със Системния интегратор. Когато административният орган не разполага с възможността да изготви документа „Технически параметри“, той се изготвя от експерти на Системния интегратор, след извършен анализ, съобразяване със спецификата на дейността, нуждите и изискванията на административния орган. Във всички случаи документът „Технически параметри“ се подписва от административния орган, който е възложител по договора за системна интеграция. Участието на експерти на Информационно обслужване при изготвянето на Технически параметри е продиктувано от необходимостта от специфична ИТ – експертиза, с каквато администрациите не разполагат. Експертите на компанията разполагат с над 3 000 сертификати и удостоверения за преминати обучения и квалификационни курсове. Признание и доказателство за професионализма и знанията на експертите на Информационно обслужване са присъдените награди за:

 • Първо място в категория „Секторен проект на годината“ на годишните награди PMAwards 2023 на Project Management Institute Bulgaria за проект „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“. PMI Bulgaria Chapter е българско подразделение на международната организация PMI – Project Management Institute е базирана в САЩ професионална организация с нестопанска цел за управление на проекти;
 • „Бизнес анализ проект на годината 2019“ на IIBA България за проект „Единна информационна система на съдилищата“. IIBA Bulgaria Chapter е българско подразделение на международната организация IIBA – International Institute of Business Analysis (Международен институт за бизнес анализ), водеща световна професионална асоциация в областта на бизнес анализа.

По сключения рамков договор с Агенция по вписванията в подписания план-график за 2022 г. е включен проект „Внедряване на софтуерен модул "Човешки ресурси" към единна автоматизирана деловодна система на Агенция по вписванията, дигитализиране, индексиране и въвеждане на досиетата на служителите на АВ в модула“, за който съгласно Насоките съвместно с административния орган е подготвен документ „Технически параметри“ и в съответствие с дефинирания обхват дейността е остойностена на 21 хил. лв. без ДДС. През месец август 2022г. Агенция по вписванията обяви процедура по ЗОП с предмет: „Дигитализиране, индексиране и въвеждане на досиетата на служителите на АВ в софтуерен модул в съответствие с Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя“ с прогнозна стойност 150 хил. лв. без ДДС (https://app.eop.bg/today/226701), която надхвърля седемкратно определената от системния интегратор стойност на проекта, или се формира загуба за бюджета на Агенция по вписванията в размер над 154 хил. лв.

В случаите, когато дейности по системна интеграция се възлагат по ЗОП, Информационно обслужване задължително съобразява изискванията, съдържащи се в документа „Технически параметри“ при съставяне на Техническата спецификация по обществената поръчка. В случаите, когато предмет на възлагане е разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, Техническите параметри се приемат за изпълнение след удостоверяване на съответствието от министъра на електронното управление по реда на чл.58б, ал.1 от Закона за електронното управление.  В качеството си на Системен интегратор Информационно обслужване има възможност да определя изискванията към кандидатите и участниците като критерии за подбор, свързани с годност, икономическо и финансовото състояние на участниците, с което може да ограничи кръга заинтересовани лица. Тази възможност обаче не се използва от дружеството с оглед осигуряване на равнопоставеност и неограничаване на конкуренцията. По отношение на предмета на обществените поръчки при доставка на материални и/или нематериални активи задължително изискване е доставените продукти да са нови, неупотребявани, в текущата производствена листа на производителя и отговарящи на българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост, доставките да се извършват от официални представители на производителя, прилагащи сертифицирани системи за управление на качеството.

При изпълнение на функциите си на системен интегратор по чл.7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в случаите, когато не може да изпълни възложените дейности със собствен ресурс, както и за доставка на материални и/или нематериални активи, дружеството ги възлага на трети лица като публичен възложител по Закона за обществените поръчки при стриктно спазване на действащото законодателство. Всички документи по обществените поръчки, обявени от дружеството са публично достъпни в управляваната от АОП информационна система ЦАИС ЕОП, на: https://app.eop.bg/today (за поръчките, обявени след 13.06.2020 г.) и на Профила на купувача на официалната интернет страница на дружеството и в Регистъра на обществените поръчки на https://www.aop.bg/ (за поръчките, обявени до 13.06.2020 г. включително). Дружеството възлага обществени поръчки от свое име и за своя сметка, като резултатите от изпълнението им се предоставят на съответната администрация съгласно сключения договор за системна интеграция.

От обявените от компанията до момента обществени поръчки 99 % са с критерий за възлагане „най-ниска“ цена. В резултат на този подход при обявяването на обществени поръчки за доставка на хардуер (оборудване) и стандартен софтуер през 2021 г. постигнахме осигуряване на оптимални компютърни конфигурации в администрацията на най-добри еднакви цени за всички, като 8,7 млн. лв. е реализираната икономия за административните органи (спрямо планираните разходи от бюджета за същата техника). Само за един административен орган е реализирана икономия от над 1,9 млн. лв. (45% спрямо определената от него прогнозна стойност) за 2200 раб. станции, но на по-късен етап същият административен орган е изваден от списъка на административните органи, възлагащи дейностите си по системна интеграция на Информационно обслужване. Техническите и финансови параметри на компютърните конфигурации, доставяни от Информационно обслужване за административните органи са значително по-добри от доставяните от Централния орган за покупки в държавата, при едни и същи фирми – участници в обществените поръчки.

Като възложител по ЗОП дружеството упражнява контрол по изпълнението на договорите за обществена поръчка и налага санкции при възникване на основание за това. Начислени са и са събрани неустойки по 10 договора за обществена поръчка в общ размер 96 хил. лв.

4.  Относно твърденията, че „има затворен кръг на безотговорно и безконтролно харчене на средства от бюджета и по същество инхаус възлагане“; „нарушаване на принципа на конкуренция при изпълнение на обществени поръчки и/ или ограничаване на свободата на пазара, или най-малкото даване на конкурентно предимство на Информационно обслужване .

Информационно обслужване упражнява своята дейност в една остра конкурентна среда. Дружеството не се ползва от каквито е да било пазарни привилегии, произтичащи от доминиращата държавна собственост в капитала му и не попада в категориите юридически лица, на които може да се прави директно (in-house) възлагане. По отношение на договорите за системна интеграция между административните органи и дружеството не е приложимо изключението по чл.14, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – т.нар. „инхаус“ възлагане, тъй като не са налице изискваните в закона кумулативни предпоставки: възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена; повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя и в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие (по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице). При сключването на договори за системна интеграция администрациите и Информационно обслужване спазват стриктно ЗОП, ЗЕУ, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, одобрени с Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г.

5. Относно твърдението, че дружеството „влияе неблагоприятно върху бюджета на държавата чрез непрозрачното формиране на цените на услугите си“

За периода след определянето му за Национален системен интегратор дружеството постигна редица измерими благоприятни ефекти за административните органи, включени в обхвата на системната интеграция. Реализирани са значителни икономии на финансови средства при реализирането на доставки на хардуер (оборудване) и системен софтуер, както и при осигуряване на специфични информационно-технологични услуги. Постигнати се значителни подобрения на цени и условия на доставка за хардуерни и софтуерни информационни ресурси спрямо обществени поръчки със същия предмет, провеждани самостоятелно от административните органи по ЗОП, включително и чрез механизмите за централизирано договаряне, например:

Административен орган

Продукт/услуга

Спестени бюджетни средства

Министерство на финансите, всички 265 общини, Администрацията на Министерския съвет и всички негови второстепенни разпоредители

Лицензи и поддръжка от SAP

Близо 30 млн. лв.

 

Министерство на електронното управление

Техническо решение за осигуряване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, съгласно Изборния кодекс

Близо 12 млн. лв.

Всички в обхвата на системната интеграция средно за 2020-2023 г.

24 800 стационарни и мобилни компютри

Над 8 млн. лв.

Министерство на финансите

Следгаранционна поддръжка на компютърна техника

Над 6 млн. лв.

Национална здравноосигурителна каса

Закупуване на софтуерни лицензи за продукти на Oracle

Близо 6,4 млн. лв.

Министерство на вътрешните работи

Закупуване на софтуерни лицензи за продукти на Oracle

Близо 4,5 млн. лв.

Министерство на вътрешните работи

Доставка на принтери и МФУ

Близо 760 хил. лв.

За периода 2020-2023 г. Информационно обслужване в качеството си на Национален системен интегратор достави и подмени над 20% от цялата компютърна техника на държавната администрация, като постигнатият ефект е значителни реални икономии на публичен финансов ресурс спрямо други централизирани доставки със същия предмет.

Като Национален системен интегратор, Информационно обслужване участва активно в изграждането на електронното управление в страната. Дружеството подпомага държавните органи при планирането и развитието на информационните ресурси за постигане на ефекти от мащаба, консолидация на техническата и информационна инфраструктура, интеграция на работните процеси, унифициране и типизиране на процедури и технически изисквания. Същите се реализират в съответствие с държавните политики за административна реформа, електронно управление и дигитализация.

През последните 3 – 4 години със своя единен професионален подход Информационно обслужване реши над 20-годишни проблеми на административните структури в държавата, част от които:

 • Съдебна система - разработи и внедри Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и оптимизира Единния портал за електронно правосъдие, с което осигури прозрачност и достъп на граждани и юридически лица до е-правосъдие;
 • Здравна система – разработи, внедри и текущо развива Национална здравноинформационна система (НЗИС), с което постави основите на електронното здравеопазване в България (е-рецепти, е-направления, електронно пациентско досие, е-прегледи, интегрирана със системи на НЗОК). Към днешна дата чрез НЗИС са издадени над 33 млн. електронни рецепти, над 27 млн. електронни направления, над 47 млн. електронни прегледи, над 2 млн. електронни хоспитализации. С НЗИС работят над 21.5 хил. лекари, над 6.4 хил. зъболекари, над 4.3 хил. фармацевти и над хиляда лаборанти.
 • Финансова система - разработи, внедри и текущо развива Система за финансово управление в цялата система на Министерство на финансите, Администрацията на Министерски съвет, вкл. всички областни управители, всички общини и разпоредителите с общински бюджети. Чрез системата се предоставя пълна прозрачност на момента при осъществяване на финансови дейности, получава се навременна, надеждна, пълна и актуална информация, с цел оптимално ниво на ефективно управление и използване на ресурсите.
 • Инфраструктурна система - от 2020 г. Информационно обслужване изпълнява множество проекти за обновяване на информационно-комуникационна инфраструктура. Ключови административни органи с публично значение и определени като стратегически обекти за държавата повече от 10 години не са инвестирали в инфраструктура, вследствие на което са били обект на сериозни кибер заплахи и пробиви. След 2 години усилена съвместна работа между екипа на един от тези ключови административни органи и екипа на Информационно обслужване, инфраструктурата е не само обновена и осъвременена, но експерти от администрацията са обучени да боравят с последните технологии и администрацията премина успешно международен одит от страна на ЕК. Като резултат отнетият след пробив в сигурността достъп, е подновен и международния обмен на информация възстановен.
 • Изборна система - от 2003 г. Информационно обслужване е партньор на ЦИК и до сега в 88 избора, национални, местни и референдуми, компанията е показала изключително представяне и приемането на работата й с пъпно единодушие от страна на различните състави на ЦИК и липсата на обжалване, от страна на който и да е било участник от обединения от политически партии до отделни кандидати, доказва това.

 Описаните по-горе проекти, изпълнявани от Информационно обслужване са само част от множеството дейности, които дружеството реализира в полза на администрацията и обществото. За пръв път в държавата са реализирани проекти, които имат реално измерение и всеки може да ги „докосне“.

6. По въпроса дали да се предвиждат „допълнителни мерки за контрол на дружеството“.

Дейността на Информационно обслужване подлежи на контрол по действащото законодателство на различни основания. Като търговско дружество Информационно обслужване подлежи на контрол от всички държавни контролни органи (НАП, НОИ, ГИТ), като публично предприятие – на контрол от Министерството на електронното управление по Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му и по Закона за вътрешния одит в публичния сектор, по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, по Закона за държавната финансова инспекция, по Закона за Сметната палата и по Закона за независимия финансов одит, а като възложител по ЗОП – и от АОП, като структура с достъп до класифицирана информация – от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). През 2021 г. беше извършена проверка на дружеството от НАП, Дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ за периода 2015 – 2020 г., в рамките на която бяха проверени и договори за възлагане на обществени поръчки. При проверката не бяха констатирани нарушения на данъчното законодателство.

При изпълнение на функциите си на системен интегратор по чл.7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при възлагане на дейности по системна интеграция на трети лица Информационно обслужване действа като публичен възложител по Закона за обществените поръчки при стриктно спазване на действащото законодателство. Всички документи по обществените поръчки, обявени от дружеството са публично достъпни в управляваната от АОП информационна система ЦАИС ЕОП, на: https://app.eop.bg/today  (за поръчките, обявени след 13.06.2020 г.) и на Профила на купувача на официалната интернет страница на дружеството и в Регистъра на обществените поръчки на https://www.aop.bg/  (за поръчките, обявени до 13.06.2020 г. включително). Решенията по обявените от дружеството обществени поръчки подлежат на обжалване пред КЗК по ЗОП. До момента от издадените над 900 решения по откритите обществени поръчки са обжалвани две, като и в двата случая производството пред КЗК е прекратено (в единия случай – поради прекратяване на процедурата при констатирана вътрешна за компанията грешка, а в другия – поради оттегляне на жалбата). Няма постъпили сигнали до правораздавателните органи относно обявените от нас обществени поръчки и приетите решения във връзка с тях.

Внедрената в дружеството Интегрирана система за управление по качество, сигурност на информацията, предоставяне на ИТ услуги на Информационно обслужване е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2018 и е обект на одити, извършвани от вътрешните одитори от отдел „Вътрешен контрол и стандарти“ (по утвърден годишен план) и от международно сертифицирани външни одитори на германската компания ТЮФ НОРД СЕРТ ГмбХ (в рамките на ежегодни одити – контролни или ресертификационни). 

Като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година, относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронните трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и приложимите европейски стандарти Информационно обслужване ежегодно преминава одит за съответствие, извършван от международно сертифицирани външни одитори от френската компания LSTI и подлежи на проверки от Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията за поддържаните международно сертифицирани системи и притежаваните сертификати е публично достъпна на https://www.is-bg.net/bg/about, раздел „Качество“.

По Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор дейността на дружеството подлежи на одит както от отдел „Вътрешен одит“, така и от звеното за вътрешен одит на министерството, управлявано от принципала – до 30.12.2021 г. сме подлежали на одит от звеното за вътрешен одит в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а след тази дата одитите от принципала са от компетентността на Министерство на електронното управление. Дейността на Информационно обслужване като национален системен интегратор и публичен възложител по ЗОП беше предмет на два одита от звеното за вътрешен одит на МЕУ.

Всяка държавна контролна институция, по отношение на дейността на компанията и в съответствие с българското законодателство има права/възможност за извършване на одит в дружеството.

Дружеството спазва всички законови изисквания за публикуване и оповестяване на информация. Информацията за дейността на дружеството и за финансовото му състояние (Годишен финансов отчет, доклад за дейността и доклад на независимия одитор) включително за 2022 г., е надлежно оповестена по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, в Електронно – информационната система за публичните предприятия, поддържана от АППК и на нашата официална интернет страница.        

Информационно обслужване изпълнява функциите на системен интегратор, възложени със ЗЕУ и стратегическите решения на правителството при стриктно спазване на принципите за публичност и прозрачност, като цели да защити на първо място публичния интерес и да осигури най-високо качество при най-добри ценови условия и гарантирано спазване на международните стандарти за сигурност на предоставените услуги. Дружеството изпълнява проектите в пълнота: от изготвянето на техническите спецификации до доставката и поддръжката на крайния продукт, с което носи цялата отговорност за изпълнението и гарантира постигането на краен работещ резултат. Устойчивост и развитие се постигат с дългосрочни планове, професионализъм и отговорност, не с дейности на парче и ad-hoc решения.

През последните две години има значителен интерес към дейността на дружеството като национален системен интегратор. Оказваме пълно съдействие и сме на разположение за предоставяне на детайлна информация в случаите, когато се иска информация по законоустановения ред – чрез въпроси на народни представители, изслушване в Народното събрание, многобройни искания за достъп до обществена информация по ЗДОИ, както и поставени въпроси от журналисти. В случаите, когато се разпространяват клевети в  платени публикации в социални медии, които целят компрометиране, както на дружеството и неговото ръководство, така и на министъра на електронното управление като принципал,  очевидно се касае за кампания, която е насочена против системната интеграция по чл.7с от ЗЕУ и цели възстановяване на предишното положение на децентрализирано изпълнение на тези дейности на значително по-висока цена и занижено качество. Считаме, че предприетата срещу компанията негативна кампания от отделни граждани, включително бивши народни представители и представители на политически кабинети в предишни правителства, е резултат именно от постигнатите значителни успехи, с което сме нарушили финансови и бизнес интереси, не само в областта на ИКТ, а в областите на здравеопазване, съдебна система, продажба на дървесина, обществени поръчки и др. Информационно обслужване се ръководи от принципа на пълна прозрачност на процесите и работата си и постигане на осезаеми положителни резултати от системната интеграция.