Споделяне

Информационно обслужване категорично възразява срещу публикуваните в mediapool.bg откровено манипулативни и неотговарящи на истината твърдения, касаещи Информационно обслужване, в материал, подписан от журналиста Лили Гранитска - Европроекти за дигитализация и киберзащита за милиони са под риск от 23.03.2024 г. В публикацията на въпросния журналист е пълно с непроверени факти и субективни заключения, които целят да уронят престижа на компанията и умишлено се опитват да заблудят обществото и в частност аудиторията на mediapool.bg.

Твърдението на автора, че „С разпоредбата на чл. 7с в ЗЕУ държавата на практика осигурява законов монопол на "Националния системен интегратор", чиито функции се изпълняват от "Информационно обслужване", на пазара на ИТ услуги, коментираха специалисти.“ е крайно манипулативно и не отговаря на истината.

Всъщност едва около 3% от общия брой административни органи в Република България са в обхвата на системната интеграция по чл.7с от ЗЕУ. При изпълнение на функциите си на системен интегратор по чл.7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при възлагане на дейности по системна интеграция на трети лица, Информационно обслужване действа като публичен възложител по Закона за обществените поръчки, при стриктно спазване на действащото законодателство. Всички документи по обществените поръчки, обявени от дружеството, са публично достъпни в управляваната от Агенция за обществени поръчки информационна система ЦАИС ЕОП, на: https://app.eop.bg/today  

(за поръчките, обявени след 13.06.2020 г.), на Профила на купувача на официалната интернет страница на дружеството https://www.is-bg.net/bg/system-integrator/public-procurement и в Регистъра на обществените поръчки на https://www.aop.bg/ (за поръчките, обявени до 13.06.2020 г. включително).

При сключването на договори за системна интеграция администрациите и Информационно обслужване спазват стриктно Закона за обществените поръчки, Закона за електронно управление, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, одобрени с Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г.

Компанията въведе и Механизъм за прозрачност и отчетност на системния интегратор и публикува на сайта си, на адрес https://www.is-bg.net/bg/system-integrator, пълен отчет за дейността и публичното възлагане, отчети по рамковите договори с администрациите, нормативната уредба и др.

Недоумение буди фактът, че зад подобни заключения, авторът на публикацията цитира анонимни експерти, без никакви доказателства за твърденията си.

Изразяваме категорично несъгласие и с твърденията на автора, че "Информационно обслужване" има последната дума за дефинирането и оразмеряването на нуждите, дизайна на технически решения за внедряване на информационно-комуникационни технологии, закупуването на хардуер и лицензи. В добавка държавната компания остойностява всички тези нужди.

Техническите спецификации за обществените поръчки се съставят от сертифицирани експерти на компанията и държавни служители от различните администрации, след детайлен анализ на нуждите и изискванията, заявени от администрациите, включени в обхвата на системната интеграция, с цел постигане на максимална ефективност и ефикасност при разходване на бюджетни средства и постигане на стабилност и сигурност при изпълнение на законовите бизнес процеси в администрациите. Всички технически спецификации и/или проекти в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на административните органи с прогнозна стойност по-голяма или равна на стойността на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, включително и тези по системна интеграция, преминават през законова публична процедура съгласно чл. 7д и чл. 58б от Закона за електронно управление. Като задължението за управление на проектите и техническите спецификации с Министерство на електронното управление е изцяло на административните органи.

Считаме за важно да подчертаем и, че Информационно обслужване възлага чрез публични открити обществени поръчки доставка на оборудване на основание чл.7с от Закона за електронното управление, а не превъзлага дейности, които са в основните компетенции на компанията по продукти и системи, създадени от нея вкл. инсталация, внедряване, поддръжка, мониторинг, киберзащита и др. Изключение правят договори за услуги, свързани с поддръжка на софтуер или системни продукти от техния производител или оторизиран негов представител в България, отново възложени чрез прозрачен механизъм по ЗОП.

 

Що се отнася до един от малкото конкретни „факти“ в материала, засягащи Информационно обслужване, а именно „…поръчката за ИКТ системата на Агенцията по кадастър, проведена от "Информационно обслужване", където според публикацията „Анализ на постигнатата цена показва, че софтуерът за архивиране е над 2 пъти по-скъп от препоръчителните цени на производителя.“, държим да отбележим, че цитираната поръчка беше от типа „без осигурено финансиране“ и беше прекратена от Информационно обслужване през 2023 г. преди да има конкретно изпълнение и да са поети каквито и да е разходи за държавата, имено защото компанията прави непрекъснат анализ на пазарните цени със световните производители и защитава държавния интерес.

Твърдението на автора, че „Освен това, имайки консолидирана информация, "Информационно обслужване" би могло да манипулира пазара, като договаря проекти с ръководствата на представителните офиси на големите ИКТ производители. Те имат да изпълняват квоти за продажби и, ако искат да работят с "Информационно обслужване", трябва да се съгласят с посочените им цени“ не отговаря на истината.

Не трябва да се забравя, че Информационно обслужване е партньор, напълно контролиран от държавата, който работи в полза на административните органи, а не с основна цел – печалба. В развитите европейски държави структури подобни на Информационно обслужване се смятат за част от самата държава – extended arm of public administration.

При изготвяне на техническите спецификации и при определяне на бюджета на обществените поръчки задължително се проучват актуалните продуктови листи на минимум три водещи световни производителя с цел избягване на изисквания, които биха могли да се разглеждат като ограничителни и постигане на нива на отстъпки, които са недостижими при обществените поръчки, провеждани от административните органи поотделно. В допълнение към проучването компанията изпраща техническите спецификации до представляващите в България световни производители, с цел избягване на явни или скрити възможности за ограничаване на конкуренцията и получаване на бюджетни цени. Важно е да се отбележи, че компанията комуникира директно със световните производители, а не с техни представители-търговци. Тези проучвания гарантират пълна прозрачност и равни пазарни възможности за всички потенциални участници, независимо дали са регистрирани в България или в чужбина. Тази процедура по планиране на възлагането на системна интеграция е детайлно развита в глава IV от Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7ц от Закона за електронно управление, одобрени с Решение 481 от 14.07.2020г. Конкретно в глава IV, т. 5 подробно са описани механизмите за определяне на прогнозната стойност на услугите, като ясно е разписано, че прогнозните стойности се определят съвместно от административния орган и системния интегратор. Бих желал да подчертая, че от одобрението на Насоките до настоящия момент Република България е имала 6 правителства вкл. настоящото, и в този период нито едно от тях не е предприело действия да промени тези Насоки, които ние спазваме.

Що се отнася до това колко и кои икономически субекти кандидатстват за дадена обществена поръчка при липсата на каквито й да е ограничения и бариери, това е въпрос само на пазарен принцип и Информационно обслужване няма как да контролира този процес. Резултатите от вече над 4 години като публичен възложител са над 550 бр. обществени поръчки и само две жалби (https://www.is-bg.net/bg/benefits/2023, слайд 8), като едната е в следствие на техническа грешка от страна на компанията, а втората жалба е изтеглена преди произнасяне на компетентния държавен орган и е от юридическо лице, с което Информационно обслужване няма каквито и да е отношения и до настоящия момент.

Разбира се, това вероятно рязко контрастира с други практики в други процедури на други институции, които предпочитат липсата на конкуренция „по задание“, избирайки секретни, класифицирани и други подобни поръчки за свой метод за закупуване на дори стандартно компютърно оборудване. Цялата тази информация я има налична в реализираната от Информационно обслужване, заедно с партньори, централизирана платформа за обществени поръчки.

И понеже говорим за факти, нека да подчертаем няколко – само за последните 3 години са направени редица одити на работата на дружеството от компетентните държавни органи, като Националната агенция за приходи, Агенцията за държавен финансов контрол, вътрешният одит на Министерство на електронното управление. Част от обществените поръчки, които компанията управлява, преминават на предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.

Изразяваме категорично несъгласие и с твърдението, че „От проверените обществени поръчки възложени от "Информационно обслужване" има индикации, че за определени проекти се губят между 15 - 20% от обичайните отстъпки, които производителите дават за държавни проекти и за големи обеми на доставки, става ясно от данните на АОП.“

Всъщност фактите сочат точно обратното – анализ на данните за проведените обществени поръчки от компанията за доставка на хардуер и стандартен софтуер показват, че е реализирана икономия от близо 70 млн. лв. в сравнение със стойности на идентично оборудване, закупувани по други процедури и от други възложители, извън Информационно обслужване (https://www.is-bg.net/bg/benefits/2023, слайд 7). Като само няколко от множеството примери можем да посочим, че през 2022 г. Министерство на вътрешните работи закупи чрез Информационно обслужване компютри и периферна техника на крайна стойност почти 20% по-ниска от планираната от министерството и със значително по-добри технически параметри. А през 2023 г. НЗОК е купила настолни компютърни конфигурации, които са с 60% по-висока цена, спрямо договорените цени за конфигурации, с по-добри технически параметри, от Информационно обслужване, с които касата се сдоби през компанията само няколко месеца по-късно, благодарение на влизането на НЗОК в обхвата на Националния системен интегратор. Още един пример за реализирана икономия - в началото на 2023 г. НЗОК планира да обнови Oracle инфраструктурата си за близо 8.5 млн. лв. След направен детайлен анализ и проведени преговори с екипа на Oracle България и Гърция, Информационно обслужване предложи и НЗОК прие и оптимизирано техническо предложение за малко над 1.9 млн. лв., постигайки спестяване в размер на 6.6 млн. лв. от бюджета на НЗОК. Ценовата оптимизация нямаше да бъде възможна, ако специалистите на компанията не бяха предприели дейности по оптимизация на системите на НЗОК, изразяваща се в повишаване качеството на софтуерния код и оптимизация на процеси, дори при значително, в пъти, повишаване на обема работа, в следствие на COVID-19 кризата и законови промени. Техническото решение е доставено и е пуснато в реална експлоатация и работи безупречно.

Информационно обслужване е компания с кауза. Успяхме да направим за дигитализирането на здравната система, с безпрецедентни резултати за Европа, само за 2 години това, което 30 години мнозина се опитваха и упражняваха без успех и причиниха огромни загуби за държавата. Страната ни притежава технологично и процесно най-добрата национална електронна здравноинформационна система в Европа на цена около 6.5 млн. евро. За сравнение Швейцария едва сега започва процес по създаването на идентична с българската система, при бюджет от около 400 млн. евро.

В съдебната система за по-малко от 2 години обединихме в единна централизирана информационна система всички 153 общи и специализирани съдилища, като дигитализирахме изцяло процесите по водене на съдебни дела. Създадохме нов Единен портал за електронно правосъдие, осигуряващ възможност през интернет за денонощен пълен достъп до материалите по делото и извършване на процесуални действия в електронна форма, с което постигнахме пълна прозрачност, проследимост и публичност на процесуалните действия на участниците в съдебните производства.

Компанията оптимизира публичните разходи на държавните органи в обхвата на Националния системен интегратор за ИКТ и киберсигурност значително в последните няколко години след старта на действие в качеството му на интегратор. Сигурно това нарушава редица интереси. Вероятно тези интереси са съществени за някого, но не са в интерес на държавата.

Но пак със сигурност, работата и интегритетът на Информационно обслужване са забелязани навън. Тези резултати са и една от причините само преди месец компанията да бъде приета за пълноправен член на Европейската асоциация на публичните IT доставчици EURITAS (https://www.euritas.eu/category/members/ ), за което и Вашата медиа писа. Компанията е наравно с други подобни компании и организации от страни като Германия, Швейцария, Дания, Финландия, Австрия, Италия, Малта, Хърватска и Холандия. Това, само по себе си, е огромно признание за нашата дейност и резултатите, които сме постигнали.

Информационно обслужване винаги е било открито за разговор по всички теми, които интересуват Медиапул и винаги е предоставяло информацията, която е била необходима на журналистите. Факт е, че само през последните няколко години именно в ръководения от Вас информационен сайт са намирали място редица новини за работата на компанията по значими проекти, които изпълнява.

В тази връзка намираме за озадачаващо, че уважаван професионалист като подписаната като автор на материала Лили Гранитска, не е спазила азбучен принцип в журналистиката да потърси за коментар Информационно обслужване за проверка на фактите при подготовката на статията. И тъй като е изключено авторитетна медиа като Медиапул да публикува материали, създадени не от подписания автор и редакцията, допускам, че става дума за технически пропуск. Въпреки това сляпото доверие в „експертното“ мнение на анонимни експерти очевидно е довело до неточности и грешки.

Намираме и за смущаващо, че манипулативни тези и непроверени факти са поместени в публикация, която е създадена в рамките на инициатива "Властта на светло: медиен мониторинг в подкрепа на европейските права и ценности", финансирана от Европейския съюз и фондация "Институт Отворено общество – София" (ИООС).

В заключение ще изразим искрената си надежда, че спекулациите в статията, засягащи Информационно обслужване, са случайно допуснати, продиктувани от неразбиране и незнание, а не с цел умишлено да заблуди и настрои обществото и аудиторията на Медиапул.