Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 23.02.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 23.02.2024

Актуализиран план-график 1

Актуализиран план-график за 2024

Публикувано 04.04.2024

Заявки

 • Заявка по ред 2.2

  Поддържане на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.3

  Поддържане на уеб-базирана версия на автоматизирана информационна система „е-Документооборот” (уеб-АИС) в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.4

  Поддържане на WEB базирана информационна система на ВАСУ „Финанси“ и Автоматизирана система за оповестяване (АСО) на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.5

  Поддържане на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВР) в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.6

  Модернизиране и абонаментно обслужване на модулен сейф LMS 9.3 - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.10

  Поддържане на WEB базираната автоматизирана информационна система за управление на ценни книжа (ИСЦК) в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.11

  Осигуряване на поддръжка на лиценз за счетоводен софтуер „PANTHEON МЕ“ за нуждите на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.12

  Поддържане на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България (SDMS) в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.13

  Поддържане на лицензи на софтуерен продукт „MicroStrategy“. Поддържане на информационна система „Управление на държавното съкровище“ (ИСУДС) - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.14

  Поддържане на Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) в МФ

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.17

  Подновяване на софтуерна и хардуерна поддръжка на съществуващи продукти Checkpoint и надграждане на съществуваща инфраструктура

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.21

  Осигуряване на лицензи за право на ползване и поддръжка на софтуерен пакет WithSecure Business Suite и WithSecure Email and Server Security Premium за МФ

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.23-a

  Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) - част 2024

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.23-б

  Поддържане на модул МДТ и СОИ - част 2024

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.24

  Поддържане на SAP системата в МФ – ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.25

  Лиценз тип „Pro/mo/host“ за платформа Zoom – част 2024 г.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.26

  Осигуряване поддръжката на програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ за нуждите на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  Публикувано 23.02.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.26

  Осигуряване поддръжката на програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ за нуждите на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.27

  Осигуряване на лиценз за право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт Adobe Creative Cloud for teams All Apps Commercial English

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.28

  Предоставяне на услуга за анализ на потребителския трафик и поведение на интернет страници и уеб-системи на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 2.29

  Подновяване на лицензи Cisco IronPort Email Security за защита на електронни пощенски кутии на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 4.1

  Осигуряване на управлението на събития и сигурността на информацията и Cloudflare "Pro" за нуждите на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 5.1

  Осигуряване на Интернет и DDoS защита за МФ – ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 1

  Подновяване на софтуерна и хардуерна поддръжка за видеоконферентна система Cisco Webex на Министерство на финансите

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 2

  Подновяване на право на ползване на софтуерен продукт Netwrix Auditor за Министерство на финансите

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 5.2

  Извънгаранционно поддържане на технически устройства, осигуряващи функционирането на информационните и комуникационните системи в ИТ инфраструктура на Министерството на финансите (МФ) - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  Публикувано 26.02.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 5

  Интеграция на Системата за обмен на информация (СОИ) и модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО с регистър на корабите, поддържан от Изпълнителна агенция „Морска администрация“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 12.03.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 1

  Развитие (надграждане) на СМАРТ, в това число САОД за Първични дилъри

  В процес на изпълнение
  Публикувано 18.03.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 3

  Извършване на технически одит за изясняване на възникнал инцидент в инфраструктурата на Министерство на финансите

  Изпълнено
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 5

  Осигуряване на лиценз за правото на ползване и поддръжка на продукт Microsoft 365 E5, 36 м. абонамент за Министерство на финансите

  Публикувано 04.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.14

  Поддържане на Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) в МФ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.23-а

  Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) - част 2024

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 2

  Развитие на ИС РМС Плащания

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 6

  Подобряване защитата на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на финансите

  Изпълнено
  Публикувано 04.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.17

  Подновяване на софтуерна и хардуерна поддръжка на съществуващи продукти Checkpoint и надграждане на съществуваща инфраструктура

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.04.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 4

  Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към Информационната система за общините (ИСО) в община Трявна

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.10

  Поддържане на WEB базираната автоматизирана информационна система за управление на ценни книжа (ИСЦК) в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 26.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.4 (1)

  Поддържане на WEB базирана информационна система на ВАСУ „Финанси“ и Автоматизирана система за оповестяване (АСО) на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  Публикувано 26.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.21

  Осигуряване на лицензи за право на ползване и поддръжка на софтуерен пакет WithSecure Business Suite и WithSecure Email and Server Security Premium за МФ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 26.04.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 4

  Развитие (надграждане) на Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО и Система за обмен на информация (СОИ) във връзка с измененията в ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци (ТБО)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 26.04.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 6

  Адаптиране за работа с евро на ИС РМС Плащания (Предоставяне на услуги на разпоредителите с бюджет)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 26.04.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 7

  Адаптиране за работа с евро на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България (SDMS) в МФ

  Публикувано 26.04.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 8

  Адаптиране за работа с евро на WEB базираната автоматизирана информационна система за управление на ценни книжа (ИСЦК) в МФ

  Публикувано 26.04.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 9

  Адаптиране за работа с евро на WEB базирана информационна система ВАСУ „Финанси“ в МФ

  Публикувано 26.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.6

  Модернизиране и абонаментно обслужване на модулен сейф LMS 9.3 - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 08.05.2024
 • Актуализирана заявка по ред 2.4 (2)

  Поддържане на WEB базирана информационна система на ВАСУ „Финанси“ и Автоматизирана система за оповестяване (АСО) на МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 10.05.2024
 • Заявка по ред 3.1-част 10

  Адаптиране за работа с евро на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВР) в МФ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 30.05.2024
 • Заявка по ред 6.2-част 7

  Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към Информационната система за общините (ИСО )в община Кърджали

  В процес на изпълнение
  Публикувано 30.05.2024